25 igevers magányossággal küzdő keresztényeknek

Nem vagy egyedül a magányosság érzésével, sokan küszködnek az elszigeteltséggel. Azok, akik hisznek Istenben, segítségre találnak Igéjében.

25 igevers magányossággal küzdő keresztényeknek

Ez a cikk nem „egyedülálló keresztényeknek” szól. Érezheted magad magányosnak bármilyen körülményben, életkortól függetlenül. Akkor is, ha körülvesznek emberek, akkor is, ha párkapcsolatban vagy. Még akkor is, ha sok barátod és ismerősöd van. A magányosság az, amikor a lélek elszigetelve érzi magát jelentőségteljes emberi kapcsolatoktól. Úgy érzi nem értik meg, nem találja saját helyét, stb.

Érdekes, de a Biblia semmit sem ír kifejezetten a magányosságról. Azonban ez nem azt jelenti, hogy a Szentírás nem nyújt segítséget nekünk abban, hogy megbirkózzunk ezekkel az érzésekkel. Lebontottuk néhány hatékony módszerre, hogyan is sikerülhet ez.

1. Tekints a mennyei dolgokra

A magányos óráidat ne töltsd üres és értelmetlen dolgokkal, amelyek csak játszadoznak a lelkeddel és felerősítik a kirekesztettség érzését benned. A nem feltétlenül gonosz dolgok is káros hatással lehetnek rád, negatív érzelmi visszhangot keltve benned.

Keresd a mennyei dolgokkal való beteljesedést ahelyett, hogy a földi dolgokban keresnéd azt.

Nézz a jutalomra – még akkor is, ha továbbra is magányosnak érzed magad, tudod, hogy földi léted csak ideiglenes. Isten kivezet téged ebből és a végén együtt leszel majd Megváltóddal örökké. Közösséged lesz Ővele és a szentekkel.

2 Korinthus 4:17

„Mert a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szerez nekünk.”

Zsoltárok 17:15

„Én pedig meglátom orcádat, mint igaz ember, öröm tölt el, ha meglátlak, amikor fölébredek.”

Kolossé 3:1-4

„Ha tehát feltámadtatok Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol Krisztus van, aki Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel! Mert meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt Istenben. Mikor Krisztus, a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben.”

2. Bízz Istenben és keressed a jelentőségteljes kapcsolatot vele

Isten hűséges. Teljesen mindegy, hogyan érzel, nem számít, ha mindenki elhagy, mindegy mennyire egyedül érzed magad, mert Ő akkor is ott van. Szeret téged sokkal jobban annál, mint amennyire te azt tudhatnád vagy felfoghatnád. Ez egy közhelyes keresztény mondásnak tűnhet, de teljes mértékben igaz, hogy Istennel való kapcsolatod minden szükségedet betölti. Keresd Őt és személyesen tapasztalhatod irántad való szeretetét.

Ézsaiás 49:16

„Íme, a tenyerembe véstelek be,”

Zsoltárok 139:7-10

„Hova menjek Szellemed elől?
Orcád elől hova fussak?
Ha a mennybe szállnék, ott vagy,
ha a holtak hazájában feküdnék le, te ott is jelen vagy.
Ám ha a hajnal szárnyaira kelnék,
és a tenger túlsó végén laknék,
kezed ott is elérne,
jobbod megragadna engem.”

Zsoltárok 16:11

„Megismerteted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad, örökké tart a gyönyörűség jobbodon.”

Ézsaiás 58:11

„Az Úr vezet majd szüntelen;
kopár földön is jól tart téged,
és csontjaidat megerősíti.
Olyan leszel, mint a jól öntözött kert,
mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz.”

Máté 6:33

„Keressétek először Isten országát és az Ő igazságát, és mindezek ráadásként majd megadatnak nektek.”

Filippi 4:19

„Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel Krisztus Jézusban.”

Jakab 4:8

„Közeledjetek Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok.”

Józsué 1:5-6

„Veled leszek, ahogyan Mózessel is vele voltam. Nem hagylak magadra téged, és nem hagylak el. Légy erős és bátor…”

Zsoltárok 121: 7-8

„Az Úr megőriz téged minden bajtól,
megőrzi életedet.
Megőriz az Úr jártodban-keltedben,
most és mindenkor.”

Ézsaiás 41:10

Ne félj, mert én veled vagyok,
ne csüggedj, mert én vagyok Istened!
Megerősítelek,
meg is segítelek,
sőt győzelmes jobbommal támogatlak.”

Ézsaiás 43:1-2

„Ne félj, mert megváltottalak,
neveden szólítottalak,
enyém vagy!
Ha vízen kelsz át, én veled vagyok,
és ha folyókon, azok nem sodornak el.
Ha tűzben jársz, nem perzselődsz meg,
a láng nem éget meg téged.”

Máté 11:28

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.”

1 Korinthus 10:13

Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.”

3. Dolgozz a jelentőségteljes kapcsolatok kialakításán ahelyett, hogy azt várnád, azok találjanak rád

Egyszerűnek tűnhet az áldozat szerepét élvezni, azt gondolni, hogy senkinek sem olyan nehéz, mint nekem. Könnyű hinni a Sátán érveinek, amelyekkel táplál minket, hogy azt higgyük, igazunk van és elmerüljünk az önsajnálatban. Amikor jön a kísértés, hogy egyedül üldögélj és elmerülj a saját érzéseidben, inkább kerekedj felül ezeken és csinálj valamit másokkal, vagy tegyél valami másokért. Ez építi a szeretetet, egységet, testvériséget és közösséget.

Galátákhoz 6:2

„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus törvényét.”

János 15:13

„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.”

Filippi 2:3-4

„Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.”

1 János 1:7

„Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.”

4. Krisztus teste

Krisztus teste a tökéletes ellenszer magányosság ellen. Akik követik Krisztust és egy Szellemmel kereszteltettek meg, ők Krisztus teste. A testben eggyé leszünk a különbözőségeink ellenére. Közösségünk van a Szellemmel még akkor is, amikor egyedül vagyunk. Egy az akaratunk, egy szellemben vagyunk, egy szándékunk van és egyetlen célunk. Ha odaszánod magad Krisztus testének építésére személyes hűség által, akkor Isten biztosítani fogja számodra, hogy megtaláld a helyed és feladatod benne.

Róma 12:5

„sokan vagyunk egy test Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai.”

1 Korinthus 12:12

„Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is.”

1 Korinthus 12:26

„És így ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi, ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi.”

Efézus 2:19-22

„Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a próféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök Isten hajlékává a Szellem által.”

Efézus 4:11-13

„És ő »adott« némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra.”

Istennel az oldalunkon és a Szellem vezetésével hajózhatunk a magányosság vizein és nyugalomra, békére lelhetünk. Azáltal jön a nyugalom és béke, hogy feladom minden erőfeszítésemet, amely az emberi vágyaim kielégítésére irányul és teljesen Istennek adom magam.

 

 

You may be interested in reading some testimonies on our topic page about loneliness, or in the following articles:

Ingyenes e-könyvek letöltése

Kegyelem Jézus Krisztusban

„Ha a kegyelemre gondol az ember, akkor leginkább csak a bűnbocsánatra gondol. És mivel mindnyájan vétkeztünk, szükségünk van a kegyelemre.” – Sigurd Bratlie ezekkel a szavakkal kezdi kegyelemről szóló könyvét. Később részletesen leírja, hogy a kegyelem Jézus Krisztusban mennyivel többet jelent, mint a bűnbocsánat. Igazságot és segítséget is jelent. Tanít, hogy ne vétkezzünk, hogy teljesen győzelmes életet éljünk, amely a tökéletességhez vezet.