Bűn-e a homoszexualitás?

Bűn-e a homoszexualitás?

God has never been unenlightened, naïve, or intolerant.

Az emberi szexualitás bonyolult. Hat ránk fizikailag, mentálisan és szellemileg. A bűn hatalma miatt, amely a bűneset miatt jött be a világba, Isten adott szellemi törvényeket annak érdekében, hogy a szexualitás megmaradjon annak az áldásnak, aminek Ő azt gondolta.

A bűneset után közvetlenül megragadta Sátán az alkalmat ennek a hatalmas hajtóerőnek a kihasználására. Bonyolította ezt a dolgot és félrevezette az embereket Isten áldásától. Szexuális ösztöneik beszennyeztettek a bűn által és hirtelen elkezdték szégyellni magukat meztelenségük miatt. (1. Mózes 3,7, 10-11) Tisztátalan kívánságok ébredtek, amelyek tovább kínozták követőiket azóta is a generációk során.

Kívánságok és szexuális erkölcstelenség

„Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre: Hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésüknek méltó jutalmát elvévén önmagokban” Róma 1,26-27.

Isten igéje világosan, minden kétséget kizáróan kiemeli, hogy a homoszexualitás az Ő akarata ellen van és ezért bűn. Minden embert kísért szexuális kívánsága mindenféle formában és módon. Azonban Isten szava és szellemi törvénye világos: Minden asszony és férfi közötti házasságon kívüli szexuális tett bűn, és nem lehet Istentől áldott.

„Teremté tehát az Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt: férfiúvá és asszonnyá teremté őket. És megáldá Isten őket, és monda nékik Isten: Szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet és hajtsátok birodalmatok alá…” „Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.” 1. Móz. 1,27-28 és 1. Móz. 2,24.

A férfi és nő közötti élethosszig tartó hűséges házasságban való kapcsolat újra és újra ismételve van a Bibliában, és ez az egyetlen szexuális kapcsolat, melyet Isten elismer.

Szexuális vonzódásunk nem bűn. Azonban a házasságon kívüli férfi-nő kapcsolatra való szexuális vágy kísért minket a vétkezésre. Ezt nevezi az Írás „kívánságoknak” és az ezeknek való engedés bűn. Ez magába foglalja a házasság előtti és a házasság melletti szexualitást, a tisztátalan szexuális gondolatoknak való engedést, és a homoszexualitás gyakorlását. A Biblia ezzel kapcsolatosan nagyon konkrét. Az erről szóló Biblia versekből néhányat felsoroltunk ennek a cikknek a végén.

Isten a legfelsőbb hatalom

Személyiségünk, hajlamaink, viszonyulásunk, irányultságunk, nézőpontjaink, véleményeink, stb. összetettek. Ezek közül némelyek génjeinkbe vannak programozva, míg mások környezetünk, körülményeink, képzettségeink, neveltetésünk és más tényezők által lehetnek befolyásolva.

A társadalom, kultúrák és normák folytonos változásban és fejlődésben vannak, azonban Isten, Isten Igéje és az Írásban való Szellem változatlanok. Amikor Isten megtiltotta a homoszexuális tevékenységet és más szexuális erkölcstelenséget, nem azért tette, mert nem eléggé felvilágosult, naiv, vagy intoleráns lenne. A törvény azért adatott, hogy a bűnt kordában tartsa, illetve az a tény miatt, hogy az emberiség eltávolodott Isten eredeti szándékától és áldásától. Ami akkor erkölcstelen volt Isten normája szerint, mára sem lett erkölcsös pusztán azért, mert a többség elfogadja.

Szerencsések vagyunk, hogy napjainkban az emberek szabadsága és jogai központban állak, és az elnyomás, visszaélés és igazságtalanság le lett verve. De néhány ezek a megkövetelt „szabadságok” közül, melyeket törvényessé tesznek, közvetlenül Isten szellemi törvényei ellen mennek, és egyenesen szabadságot adnak az emberi természetben lévő bűnös kívánságoknak. Ezek legjobb esetben is félrevezetések, és rosszabb esetekben tisztán gonoszságok. Sem személyes, sem a többség változékony véleménye, vagy nézőpontja nem lehet a legfelsőbb hatalmunk. Isten a Teremtő. Ő mindenható, és csak az Ő akarata, amit a Bibliában közöltek, az egyetlen, ami változhatatlan, tökéletes ma és mindörökké.

A homoszexualitás Isten előtt undorító dologként van említve kizárólag, így nem kellene vitakérdés legyen olyan keresztények számára sem, akik Őt akarják szolgálni. Amennyiben Isten Igéjét egyenesen Isten szavának vesszük, úgy ez egyáltalán nem vitatkozás tárgya. Bármilyen nehéz is legyen ez, nem igazíthatjuk és formálhatjuk saját igényeink szerint.

Isten nem hagyja, hogy erőnkön felül legyünk kísértve

A velünk született homoszexuális irányultságunk megtagadása hatalmas áldozatot követel és életre szóló harcot jelenthet. Azonban Isten hűséges. Bármennyire nehéz is, vagy bármilyen kibírhatatlannak is érződik a szenvedés, Ő ad erőt a győzelemre és arra, hogy tiszta életet éljünk érte.

„Nem egyéb, hanem csak emberi kísértés esett rajtatok: de hű az Isten, aki nem hagy titeket feljebb kísértetni, mint elszenvedhetitek; sőt a kísértéssel egyetemben a kimenekedést is megadja majd, hogy elszenvedhessétek.” 1. Kor. 10,13.

A kereszt a kiút – minden bűnös kívánság megölése. (Kol. 3,5-7, Gal. 5,24) Ez nem jelenti szükségszerűen azt, hogy az illető szexuális irányultságát el kellene távolítani, hanem azt, hogy az illető továbbá nem lesz szolgája a bűnnek. Szabad Istent szolgálni és akaratát tenni. Ilyen áldozat rendkívül tetszik Istennek és ezért gazdagon jutalmaz, nem csak a Mennyben, hanem már itt a Földön is. Isten megáldja azokat, akik teljesen érte élnek. Egyetlen ember sem fogja megbánni tettét, aki Isten szolgálatáért valósággal teljesen feladott mindent. Ő csak a legjobb javunkat kívánja.

Isten gyűlöli a bűnt, azonban szeret minden bűnöst az illető kilététől, hátterétől, vagy korábbi tetteitől függetlenül. (Róma 6,23) Mindannyiunkat jobban szeret, mint felfoghatnánk. Elküldte fiát, Jézus Krisztust, aki bűneink árát megfizette, és megmutatta nekünk a kiutat. Nincs olyan bűn, amiért Jézus nem halt volna meg; nincs olyan kísértés, amelynek legyőzésére Isten ne tudna nekünk erőt adni. Ő kinyújtotta kezét – ragadd meg!

„Most pedig, minekutána felszabadultatok a bűn alól, szolgáivá lettetek pedig az Istennek: megvan a gyümölcsötök a megszenteltetésre, a vége pedig örök élet.” Róma 6,22. A harc kemény lehet, és az áldozat nehéz, de nem hasonlítható össze az örök, dicsőséges élettel, amit Isten ad azoknak, akik fel vannak írva az Élet Könyvébe – akik győznek. (Róma 8,18 és Jelenések 3,5)

Néhány igevers:

„Férfiúval ne hálj úgy, amint asszonnyal hálnak: utálatosság az.” 3. Móz. 18,22.

„Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők, Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát. Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Szelleme által.” 1. Kor. 6,9-11.

„Hallottátok, hogy megmondatott a régieknek: Ne paráználkodjál! Én pedig azt mondom néktek, hogy valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.” Máté 5,27-28.

„Kerüljétek a paráznaságot. Minden bűn, melyet az ember cselekszik, a testen kívül van, de aki paráználkodik, a maga teste ellen vétkezik.” 1. Kor. 6,18.

„Tisztességes minden tekintetben a házasság és a szeplőtelen házaságy; a paráznákat pedig és a házasságrontókat megítéli az Isten.” Zsid. 13,4.

„Mert ami Istenben láthatatlan, tudniillik az ő örökké való hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik; úgy, hogy ők menthetetlenek. Mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Istent dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak; hanem az ő okoskodásaikban hiábavalókká lettek, és az ő balgatag szívük megsötétedett. Magokat bölcseknek vallván, balgatagokká lettek; És az örökkévaló Istennek dicsőségét felcserélték a mulandó embereknek és madaraknak és négylábú állatoknak és csúszó-mászó állatoknak képmásával. Annakokáért adta is őket az Isten szívük kívánságaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék; Mint akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és a teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyett, aki mind örökké áldott. Ámen. Annakokáért adta őket az Isten tisztátalan indulatokra; mert az ő asszonynépeik is elváltoztatták a természet folyását természetellenesre: Hasonlóképpen a férfiak is elhagyván az asszonynéppel való természetes élést, egymásra gerjedtek bujaságukban, férfiak férfiakkal fertelmeskedvén, és az ő tévelygésüknek méltó jutalmát elvévén önmagokban. És amiképpen nem méltatták az Istent arra, hogy ismeretükben megtartsák, azonképpen oda adta őket az Isten méltatlan gondolkozásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek. Akik teljesek minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kapzsisággal, rosszasággal; rakvák, irigységgel, gyilkossággal, versengéssel, álnoksággal, rossz erkölcscsel. Súsárlók, rágalmazók, istengyűlölők, dölyfösek, kevélyek, dicsekedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek. Balgatagok, összeférhetetlenek, szeretet nélkül valók, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok. Kik jóllehet az Isten végzését ismerik, hogy akik ilyeneket cselekesznek, méltók a halálra, mégis nemcsak cselekszik azokat, hanem az akképpen cselekvőkkel egyet is értenek.” Róm. 1,20-32.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.