Elhívás a bűntől való szabadságra

Az elhívásunk – Jézus tanítványaként – arról szól, hogy győzelmes életet élünk. Egy olyan életet, ahol uralkodunk a bűn felett.

Elhívás a bűntől való szabadságra

Az elhívásunk – Jézus tanítványaként – arról szól, hogy győzelmes életet élünk. Egy olyan életet, ahol uralkodunk a bűn felett. (Róma 5,17.)

Jézus azt akarja, hogy hozzá hasonlóak legyünk, és mindenki, aki látja az Úr dicsőségét, át lesz változtatva ugyanarra a képre. (II. Kor. 3,18.) Jézus dicsősége az Ő élete – egy győzelmes élet a bűn felett. Ha meglátjuk ezt a dicsőséget, és átformálódunk az Ő képére, ezáltal szolgákká válunk, akik oszlopok Isten templomában. „Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom őreá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.” (Jel. 3,12.)

Ő, aki győz! Jézus a győzteseket keresi, amikor a hét kis-ázsiai gyülekezet angyalának ír. A győztesekhez tartoznak az ígéretek. És az erő a győzelmes élethez a Szent Szellemben van. Ezt adja Isten azoknak, akik neki engedelmeskednek. (Ap. csel. 5, 32) Ha a Szent Szellem parancsolatainak engedelmeskedünk, amikor a szívünkben szól, erőt kapunk lemondani a bűnös kívánságainkról és vágyainkról, amelyek a testünkben laknak. Jézus megnyitotta az utat, amely győzelmes életre és bűn feletti győzelemre vezet. Ettől az élettől megragadva kiált fel Pál: „Mit mondunk tehát? Megmaradjunk-e a bűnben, hogy a kegyelem annál nagyobb legyen? Távol legyen: akik meghaltunk a bűnnek, mi módon élnénk még abban?” (Róma 6,1-2.)

A megváltás, amit az Evangélium által hallunk, sokkal mélyebbre vezet, mint a megváltás általános felfogása. Sokak számára ez csupán a bűnbocsánatról szól. „Akit, noha nem láttatok, szerettek; akiben, noha most nem látjátok, de hisztek benne, kibeszélhetetlen és dicsőült örömmel örvendeztek. Elérvén hitetek célját, a lélek üdvösségét” (I.Péter 1,8-9.)

„Mert Dávid, minekutána a saját idejében szolgált az Isten akaratának, elaludt, és helyezteték az ő atyáihoz, és rothadást látott. De akit Isten feltámasztott, az nem látott rothadást. Azért legyen néktek tudtotokra, atyámfiai, férfiak, hogy ez által hirdettetik néktek a bűnöknek bocsánata: És mindenekből, amikből a Mózes törvénye által meg nem igazíttathattatok, ez által mindenki, aki hisz, megigazul. Meglássátok azért, hogy rajtatok ne essék, amit a próféták megmondottak: Lássátok meg, ti megvetők, és csodálkozzatok és semmisüljetek meg; mert én oly dolgot cselekszem a ti időtökben, oly dolgot, melyet nem hinnétek, ha valaki elmondaná néktek.” (Ap.csel. 13,36-41.)

A munka, amit Isten végez a tanítványaiban, oda vezet, hogy aki hisz Benne, részt kap Isten saját természetéből. „Mivelhogy az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és hatalmával elhívott; amelyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, amely a kívánságban van e világon.” (II.Péter 1, 3-4.)

Ó, Isten erősítsen meg téged hatalmasan! Téged, aki érzed, hogy Isten dolgozik a bensődben, hogy egy egészszívű tanítvány lehess. Az evangélium nem szab semmilyen határt arra nézve, amire eljuthatsz az életedben. Gondold meg, részt kapni Isten saját természetéből, türelméből, szeretetéből, igazságából, jóságából! Ez a dicső élet az ő tanítványainak van eltervezve. Ha hallod, hogy ő hív téged, ne keményítsd meg a szíved, hanem fordulj Isten felé, és add fel az életed ezen a világon! Akkor testvéri közösséget kapsz a többi testvérrel és nővérrel, akik szintén ezt az életet vágyják és ebben fejlődnek!

„Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot: mert ők megelégíttetnek.” (Máté 5,6.)

Kivonat a „Legyél egy tanítvány – egy győzelmes élet!” című cikkből.
2006. szeptember

Ingyenes e-könyvek letöltése

Kegyelem Jézus Krisztusban

„Ha a kegyelemre gondol az ember, akkor leginkább csak a bűnbocsánatra gondol. És mivel mindnyájan vétkeztünk, szükségünk van a kegyelemre.” – Sigurd Bratlie ezekkel a szavakkal kezdi kegyelemről szóló könyvét. Később részletesen leírja, hogy a kegyelem Jézus Krisztusban mennyivel többet jelent, mint a bűnbocsánat. Igazságot és segítséget is jelent. Tanít, hogy ne vétkezzünk, hogy teljesen győzelmes életet éljünk, amely a tökéletességhez vezet.