Bűnbocsánat

Jézus munkája

Mindenki, aki hitben Jézushoz fordul, és kéri Őt, hogy bocsássa meg bűneit, mert megbánta őket, meg nem érdemelt bocsánatot kap kegyelemből.  Nem követeltetik, hogy valamit elérjünk ahhoz, hogy bűnbocsánatot kapjunk. Ezt tisztán látjuk abból, ahogyan Jézus megnyitotta az utat a paradicsomba a keresztre feszített gonosztevő előtt, aki megbánta bűneit: „Ma velem leszel a paradicsomban.” Ez Isten hatalmas szeretete irántunk, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

„…Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által minden hívőnek. Mert nincs különbség, mivel mindenki vétkezett, és nélkülözi Isten dicsőségét, Isten ingyen igazít meg az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban lett váltság által.” Róma 3:22-24.

Jézus hordozta bűneinket és az egész világ bűneit a testén és a testében. Amikor meghalt a kereszten, az igaz a nem igazakért, eltörölte az ellenünk szóló kézírást, vádiratot vagy kárhoztatást, ami a törvényszegésből eredt. „A bűn zsoldja a halál” (Róma 6:23), és a Sátán kihasználta, hogy megvádolja ezzel az embereket Isten előtt. De most már nem volt semmi, amit megvádolhatott volna – Jézus összezúzta az ördög hatalmát azáltal, hogy legyőzött minden bűnt, ami a bűnesettel jött a világba. A bűn adóssága lett fizetve. Az ördög sosem tudta becsapni és rávenni Jézust arra, hogy a saját akaratát tegye. Ellenkezőleg, Isten segítsége által, a mennyből jövő hatalom és kegyelem által minden alkalommal győzött. Ez a munka az Ő testében, természeti testében folyt, és így hatalma lett a halál felett. Ez által a munka által nekünk is lehetőségünk van arra, hogy bocsánatot kapjunk minden bűnre, amit elkövettünk.

Pál így írja: „Titeket is, akik halottak voltatok vétkeitekben és testetek körülmetéletlenségében, ővele együtt életre keltett, megbocsátva nekünk minden vétkünket. Eltörölte a követeléseivel minket terhelő adóslevelet, amely minket vádolt, és eltávolította azt az útból, odaszegezve a keresztfára.” Kolossé 2:13-14.

Az Ószövetségben akik bűnt követtek el, azok vétkesek voltak a törvény szerint, és büntetést kaptak; néhányukat még halálra is ítélték. Mindig kellett áldozatot bemutatni a bűnért, de ezek az áldozatok nem törölték el a bűnöket (Zsid. 10:1-4). De Jézus, Isten egyszülött Fia, magára vette az egész világ bűnét; mondhatjuk, hogy vállalta a felelősséget az összes bűnért, amit valaha elkövettek. Ő nem engedett a kísértésnek, mint előtte mindenki, hanem a benne lévő örökkévaló Szellem ereje által legyőzött minden bűnt, ami a bűnesettel jött a világba, ami minden későbbi bűn forrása volt a történelem során.  Így Ő eltörölte az „ellenünk szóló kézírást”! Ez egy felfoghatatlanul nagy dolog! Ez azt jelenti, hogy részt kaphatunk Jézus életéből anélkül, hogy sok jó dolgot tettünk volna, amivel kiérdemelnénk azt – kegyelem által váltatunk meg!

Ezért mindenki bűnbocsánatot kaphat meg nem érdemelt kegyelem által az összes bűnre, amit elkövetett; de ha tanítványi életet akarunk, annak egyértelmű feltételei vannak. Péter mondja: „Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek; hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje.” Ap.csel. 3:19-20. Egy egészszívű megtérés során el kell fordulnunk a régi életünktől, ahol a bűnt szolgáltuk és értelmünkkel a világot kerestük.  Új utat kell kezdenünk, amin Istent és a mennyei dolgokat keressük. Nem tehetünk bűnt továbbra is titokban. Amikor Jézus megjelent Pálnak a damaszkuszi úton, ezt mondta neki: „…hogy nyisd meg a szemüket, hogy a sötétségből a világosságra, és a Sátán hatalmából az Istenhez térjenek, hogy az énbennem való hit által megkapják bűneik bocsánatát, és örökséget nyerjenek azok között, akik megszenteltettek.” Ap.csel.26:18.

Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz Ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Fontos megérteni, hogy a bűnbocsánat nem a tanítvány végső célja, hanem egy új élet kezdete, egy olyan élet kezdete, ahol nem teszünk bűnt! Pál így írja le ezt a dicsőséges fejlődést: „Most azonban, miután a bűntől megszabadultatok, és Isten szolgái lettetek, már ez meghozta nektek gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet.” Róma 6:22. Részesülni a megszentelődésben azt jelenti, hogy egyre inkább isteni természet részeseivé leszünk.

„A feledés tengere”

Ézsaiás könyvében olvashatjuk, mit mond Isten a jövőről: „Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok… Én, én vagyok az, aki eltörlöm mégis álnokságodat önmagamért, és vétkeidre többé nem emlékezem.” Ézsaiás 43:18-19,25.

Ha bűneink bocsánatát kérjük Istentől, és szilárdan elhatározzuk, hogy többet nem követjük el azokat, Isten eltörli az áthágásaink, és nem emlékszik rá többet.

„Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, minden vétkünket a tenger mélyére dobja!” Mikeás 7:19.

Isten ebbe a „tengerbe” dobja minden vétkünket, amiért bűnbocsánatot kértünk. Ha más emberek ellen vétkeztünk, és kárt okoztunk nekik, azt is rendbe kell tennünk, ha lehetséges. De nekünk is a tengerbe kell dobnunk azokat a vétkeket, amiket mások követtek el ellenünk. Úgy, mint Istennek, nekünk is tudnunk kell megbocsátani embertársainknak ellenünk való bűneiket és igazságtalanságaikat.

Meg kell bocsátanunk

Jézus tanította tanítványait imádkozni. Ez a Miatyánk egy részlete: „És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek.” Máté 6:12.

A bűnbocsánat egyértelmű feltétele, hogy mi is megbocsássuk azokat a bűnöket és igazságtalanságokat, amiket szerintünk mások tettek ellenünk. Látjuk, hogyan emeli ezt ki Jézus a Miatyánkban, amit tanítványainak tanított.

Olvasd el még a Máté 18:25-35-öt! Itt látjuk, hogyan látja Jézus a megbocsátást. Ha Isten megbocsát nekünk, mi is kötelesek vagyunk megbocsátani a testvérünknek. Megbocsátó szellem nélkül már nem Istent szolgáljuk, és a Sátán hatalomhoz jut. Ha nem tudunk megbocsátani, és meggyűlöljük a testvérünket, akkor a halálban maradunk és nincs jövőnk. János azt mondja, hogy átmentünk a halálból az életbe, ha szeretjük testvéreinket (1 János 3:14). Ebben rejlik a jövőnk!

1

Mi a bűn?

Tudjuk, hogy mindannyian bűnösök vagyunk, és szükségünk van a bűnből való megváltásra. De mi a bűn fogalma?

Olvass többet
2

Bűnbocsánat

A bűnbocsánat az egyik legnagyobb ajándék. Ez a keresztény élet kezdete, és Jézus munkájának egyik eredménye. Mit foglal magában a bűnbocsánat, hogyan kaphatjuk meg, és mi történik utána?

Olvass többet
3

Mi a lelkiismeret? Mit tegyek a bűntudattal?

Hogyan tudhatom biztosan, hogy mi helyes és mi helytelen? Mit tegyek a bűntudattal?

Olvass többet
4

Mi a különbség aközött, hogy bűn van bennem és, hogy bűnt cselekszem?

János azt írja, hogy bűn mindannyiunkban van, de aki a bűnt cselekszi az nem látta Istent, sem meg nem ismerte Őt. (I.Ján.1,8; 3,6) Mi tehát a különbség a kettő között?

Olvass többet
5

Mi a különbség a kísértés és a bűn között?

Van tulajdonképpen bármi különbség a kísértés és a bűn között?

Olvass többet
6

Hogyan győzhetek a bűn felett?

Isten szava azt mondja, “diadalmaskodjunk” a bűn felett. De hogyan?

Olvass többet