Mibe kerül tanítványnak lenni?

„Mert ha közületek valaki tornyot akar építeni, nemde először leülvén felszámítja a költséget, ha van-é mivel elvégezze? Nehogy minekutána fundamentomot vetett, és elvégezni nem bírja, csúfolni kezdje őt mindenki, aki látja, ezt mondván: Ez az ember elkezdette az építést, és nem bírta véghezvinni!” Lukács 14:28-30.

Sajnos sok hívő van ebben az állapotban. Tanítványok lesznek anélkül, hogy felmérnék a költségeket, és bűnben és képmutatásban végzik, szégyent hozva a „keresztény” kifejezésre és megvetés tárgyává válva.

Tehát mibe kerül tanítványnak lenni?

„Atyját és anyját, feleségét és gyermekeit…”

Jézus világosan mondja az ezt megelőző versekben: „Ha valaki énhozzám jő, és meg nem gyűlöli az ő atyját és anyját, feleségét és gyermekeit, fitestvéreit és nőtestvéreit, sőt még a maga lelkét is (a maga életét – angol ford.), nem lehet az én tanítványom. És valaki nem hordozza az ő keresztjét, és énutánam jő, nem lehet az én tanítványom.” Lukács 14:26-27. Más szóval a tanítványi élet mindenünket követeli.

Mikor Jézus a családtagok és saját életünk „meggyűlöléséről” beszél, akkor nem az ezek iránti gyűlöletet vagy az életbe való belefáradást érti. Ez azt jelenti, hogy a tanítványokat nem kötik meg az emberi tanácsok, érvelések, vélemények és befolyások. Ők kizárólag Mesterük lábnyomait követik. Ez szemrehányást, ellentétet és szétválást hozhat azok részéről, akik nem ugyanebben az indulatban vannak, és ez súlyos árnak tűnhet. De valójában a tanítvány e nélkül nem követheti Jézust és nem szolgálhatja Istent.

Másfelől az igaz tanítványok szabadok másoktól és saját maguk tekintetbe vételétől. Ők eggyé válnak Krisztussal. Ez közösséghez, bátorításhoz és épüléshez vezet a tanítványok között azokkal együtt, akiknek ugyanez a céljuk. Tanítványnak lenni nagy jutalommal jár. Jézus ezt mondja: „És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy atyját, vagy anyját, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mindaz százannyit vészen, és örökség szerint nyer örök életet.” Máté 19:29.

„Saját életét is”

A végső ára annak, hogy tanítványok legyünk az, hogy gyűlöljük és lemondjunk a “saját életünkről is.” A „saját életünk” ebben az értelemben a saját akaratunkat jelenti, saját véleményünket és emberi reakcióinkat. A bűneset miatt saját akaratunk és természetünk bűnnel és önzéssel szennyeződött be. Megsértődés, csüggedés, türelmetlenség, részrehajlás, engedés a tisztátalanságnak vagy büszkeségnek – ezek mind „saját életünk” megnyilvánulásai, amely az elesett emberi természetünkben (vagy természeti testünkben) lakozó bűnre való hajlam. Ezzel szemben Isten akarata jóságból és önzetlenségből áll. Ahhoz, hogy Krisztus képére átformáltassunk abból, amik most vagyunk, a „saját életünknek” meg kell halnia.

Hogy meghalhassunk a magunk számára, nekünk, tanítványoknak Istenhez kell imádkoznunk segítségért, és meg kell tagadnunk saját akaratunkat mindvégig. Jézus erről a keresztről beszél, amit a tanítványoknak fel kell vennie minden nap (Lukács 9:23, 14:27), melynek eredménye halál a bűn felett. Ez naponta megtörténik az igaz tanítványok életében. Ezt tette Jézus, és a tanítványok tőle tanulnak, és ugyanezen az úton követik Őt (Zsidók 5:7-9). Ennek eredménye, hogy Krisztus élete – az erényei – kezdenek megjelenni az életünkben!

Anélkül, hogy megtagadnánk saját bűnünket és önakaratunkat, a „saját életünk” megmarad, így Krisztus élete nem jöhet elő bennünk. Nem formáltathatunk át Mesterünk képére. Talán továbbra is állíthatjuk, hogy tanítványok vagyunk, járhatunk templomba, beszélgethetünk arról, hogy mi bűn és mi nem, jótékonykodhatunk és Jézust „Úrnak” hívhatjuk. De hosszútávon a kegyességnek e látszata nem takarhatja el a bűnt, ami még mindig megköt minket. Pál így írja le ezt a szörnyű állapotot a keresztények között, akik nem akarják megfizetni az árat: „Mert lesznek az emberek magukat szeretők, pénzsóvárgók, kérkedők, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéketlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelői. Árulók, vakmerők, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretői. Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét.” 2 Timóteus 3:2-5.

Nem lehetünk Jézus tanítványai anélkül, hogy betöltenénk a feltételeket. De a jó hír az, hogy Isten képessé tud tenni minket erre! Ha hajlandók vagyunk engedelmeskedni Isten akaratának, akkor új teremtéssé válunk. Vele együtt meghalunk és vele együtt élünk. Növekszünk Krisztus erényeiben és egyre inkább hasonlók leszünk Mesterünkhöz.

“Mert ha vele együtt meghaltunk, vele együtt fogunk élni is.” 2 Timóteus 2:11.

 

1

Előszó

Jézus arra int minket, hogy adjunk fel mindent és kövessük Őt, hogy tanítványaivá válhassunk. Mit jelent tanítványnak lenni? Miért éri meg feladni még a saját életünket is? Jézus maga hívott el minket, hogy legyünk a tanítványai, követői. Ez a legeslegnagyobb elhívás, amiben […]

Olvass többet
2

Ki a tanítvány?

Emberek milliói imádják Jézust, mint Urukat. De mit jelent tanítványnak lenni?

Olvass többet
3

Mibe kerül tanítványnak lenni?

Jézus sokszor figyelmeztette az embereket, hogy mérjék fel a költségeket, mielőtt elhatározzák magukat arra, hogy követik Őt – hogy a tanítványai legyenek.

Olvass többet
4

A tanítvány fejlődése – Bűnbocsánat és a Szent Szellem

A tanítványi élet egyik legérdekesebb vonása az, hogy folyamatos növekedésből és fejlődésből áll. Jézusnak magának is engedelmességet kellet tanulnia, amikor emberként élt a földön (Zsid. 5:8), és szellemi fejlődésen ment keresztül: “Jézus pedig gyarapodott bölcsességben, testben, Isten és emberek előtt való kedvességben.” […]

Olvass többet
5

A tanítvány fejlődése – A kereszt útja és a közösség építése

A bűnbocsánat elnyerése lehetővé tesz egy új kezdetet az életünkben. Ekkor a tanítványok felkészültek arra, hogy elinduljanak a cél felé vezető úton — hogy olyanná legyenek, mint Mesterük, Jézus Krisztus. Tudjuk, hogy lehetséges olyanná válni, mint a Mester, mert Ő ugyanúgy test […]

Olvass többet
6

Tegyetek tanítvánnyá minden népet!

Hogyan teljesíthetjük a ránk bízott egyik legnagyobb feladatot?

Olvass többet