29 erőt adó Bibliavers, hogy ellen tudj állni a kísértésnek

29 erőt adó Bibliavers, hogy ellen tudj állni a kísértésnek

Ezek a Bibliaversek eszközül szolgálnak minden kisértés legyőzéséhez. A kisértésnek soha nem kell bűnt eredményeznie!

A kisértés az életünk része. Amíg van bűn-testünk, addig kísértéseink is lesznek a bűn elkövetésére. Valójában azonban minden kisértés lehetőséget kínál a bűn feletti győzelemre! Isten Szavával, mint fegyverünkkel mindig ellenállhatunk a kisértéseknek!

Íme egy válogatás a kísértésekről szóló Bibliaversekből, melyek megmutatják, hogyan tudjuk legyőzni a kisértést és milyen ígéreteket fogunk ezáltal megkapni.

Hidd el, hogy Istennek van egy útja a te kimenekítésedre. A kísértés nem válik bűnné míg egyet nem értesz vele, tehát az ellenállás a menekülés útja. Állj ellen a kísértésnek és győzz!

„Mert mindenki saját kívánságától vonzva és csalogatva esik kísértésbe. Azután a kívánság megfoganva bűnt szül, a bűn pedig kiteljesedve halált nemz.” Jakab 1:14-15.

„Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni” 1 Korinthus 10:13

Használd a Szent Szellem erejét. Ez az erő szükséges ahhoz, hogy ellen tudj állni a kísértés végéig:

„Intelek titeket: a Lélek szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. 17 Mert a test kívánsága a Lélek ellen tör, a Léleké pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.” Galáták 5:16-17

„hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására.” 2 Korinthus 10:4

Zárd szívedbe Isten Igéjét még mielőtt jön a kisértés, így veled lesz, amikor szükséged van rá:

„Szívembe zártam beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.” Zsoltárok 119:11

„Végül pedig: erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében. 11 Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben.” Efézus 6:10-11

„Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet.” Zsoltárok 119:9

Ne feledd az Istennel való egyezséged:

„Hogyan követhetném el ezt a nagy gonoszságot, vétkezve az Isten ellen?!” I. Mózes 39:9

„Szövetséget kötöttem a szememmel, hogy ne tekintsen a szüzekre.” Jób 31:1

Szeresd Jézust jobban, mint a kívánságaidat:

„Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat,” János 14:15

„Sőt most is kárnak ítélek mindent Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének páratlan nagyságáért. Őérte kárba veszni hagytam és szemétnek ítélek mindent, hogy Krisztust megnyerjem.” Filippi 3:8

Szeresd az igazságot:

„Te pedig, Isten embere, kerüld ezeket. Ellenben törekedj igazságra, kegyességre, hitre, szeretetre, állhatatosságra, szelídlelkűségre.” 1 Timóteus 6:11

„Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégíttetnek.” Máté 5:6

Lásd a bűnt, amelyre kisértésed van értéktelennek, rútnak és rendkívül bűnösnek:

„mert ezek miatt haragszik Isten.” Kolossé 3:6

„Ti, akik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszságot! Megőrzi ő híveinek életét, kimenti őket a bűnösök kezéből.” Zsoltárok 97:10

Állj ellen az ördögnek a kísértés idején. Jézus megmutatja nekünk, hogyan tehetjük ezt: Isten Igéjének használatával:

„Engedelmeskedjetek azért Istennek, de álljatok ellen az ördögnek, és elfut tőletek.” Jakab 4:7

„Ekkor így szólt hozzá Jézus: Távozz tőlem, Sátán, mert meg van írva: „Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!”” Máté 4:10

Maradj közel Jézushoz:

„… Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek.” Zsidók 2:14-18

„Mindenre van erőm Krisztusban, aki megerősít engem.” Filippi 4:13

Ne felejtsd, hogy Krisztus él benned, és már meghaltál a bűnöknek! A bűnnek nincs hatalma feletted:

„Így azt tartsátok ti is magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek Krisztus Jézusban! Ne uralkodjék tehát a bűn a ti halandó testetekben, hogy engedelmeskedjetek kívánságainak.” Róma 6:11-12

„Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” Galátok 2:20

„Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van.” 1. János 4:4

Imádkozz! Menj a kegyelem trónja elé, hogy segítséget (harci erőt) kapj rászorultságod idején – amikor meg vagy kísértve:

„Hiszen a bűn nem fog uralkodni rajtatok, mert nem a törvény, hanem a kegyelem uralma alatt éltek.” Róma 6:14

„Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.” Zsidók 4:16

Kövesd Jézus példáját:

„Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért. Jóllehet ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet.” Zsidók 5:7

Tudd, hogy ezt a csatát már megnyerted, ha végig kitartasz és ellenállsz a kísértésnek:

„Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi Krisztus Jézus napjára.” Filippi 1:6

„Boldog ember az, aki a kísértés idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját, amelyet az Úr megígért az őt szeretőknek.” Jakab 1:12

Emlékezz, hogy a győzelem mélyebb közösséghez vezet más hívőkkel. Harcolunk egymásért, hogy Krisztus Teste felépüljön:

„Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok neki ellen a hitben szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban.” 1. Péter 5:8-9

„Mert inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést, mint a bűn ideig-óráig való gyönyörűségét.” Zsidók 11:25

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.