31 igevers az egyik legfontosabb Bibliai témával kapcsolatban

31 igevers az egyik legfontosabb Bibliai témával kapcsolatban

Ki tudod találni melyik ez a téma? Egy kis segítség: csak azok kapnak kegyelmet, akik ilyenek…

Az alázat a Biblia egyik központi témája. Ez az igevers válogatás segít megértenünk, hogy miért becsüli ezt az erényt oly nagyra Isten.

Miért olyan fontos az alázat?

Mert alázat nélkül, vagyis anélkül, hogy saját szabad akaratunkból önként alárendelnénk magunkat Isten akaratának, nem tudja elvégezni bennünk azt a munkát, amit szeretne. Nagyon sok alázattal kapcsolatos igevers van a Bibliában, mert ez kulcsfontosságú a Fiú képére való átváltozásunkban. (Róma 8:29) Egy igaz tanítványnak a célja pedig természetesen ez. Ahhoz pedig, hogy ez megtörténhessen, óriási szükségünk van Isten segítségére és kegyelmére. Hogyan kaphatjuk meg ezt a segítséget és kegyelmet?

„De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért mondja: »Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad.«” – Jakab 4:6.

„Az alázatosakat igazságosan vezeti, és az ő útjára tanítja az alázatosakat.” – Zsoltárok 25:9.

„Majd ezt mondta nekem: »Ne félj, Dániel, mert az első naptól fogva, hogy rászántad magad a dolgok megértésére, megalázkodva Istened előtt, meghallotta szavadat Isten, és én a te szavaid miatt jöttem.«” – Dániel 10:12.

„De ő ezt mondta nekem: »Elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz.«” – 2 Korinthus 12:9.

Jézus példája az alázatban

Annak legnagyszerűbb példáját, hogy mit jelent megalázni magunkat, Előfutárunktól és Megváltónktól, magától Jézustól láthatjuk. Íme néhány igevers, melyek rávilágítanak Jézus rendkívüli alázatosságára és megmutatják, hogyan követhetjük Őt.

„Az az indulat legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban is megvolt: aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt; megalázta magát, és engedelmes volt mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig.” – Filippi 2:5-8.

„Én önmagamtól nem tehetek semmit: ahogyan tőle hallom, úgy ítélek; és az én ítéletem igazságos, mert nem a magam akaratát keresem, hanem annak az akaratát, aki elküldött engem.” – János 5:30.

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám jó, és az én terhem könnyű.” – Máté 11:28-30.

„Atyám, ha akarod, vedd el tőlem ezt a poharat; mindazáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied.” – Lukács 22:42.

„…aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok; és aki közöttetek első akar lenni, az legyen mindenki rabszolgája! Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért.” – Márk 10:43-45.

A büszkeség veszélyei

Az alázat ellentéte a büszkeség, amikor önmagamat magasabbra helyezem és fontosabbnak tartom, mint Isten akaratát és célját. Ez lehet alig észrevehető – például a hit hiánya, amikor saját érzelmeimben és elveimben bízok inkább, mint Isten Igéjében, ígéretében és erejében. A gőg Krisztus indulatának ellentéte, mely az alázat, és Isten ellene áll a kevélyeknek. A gőg sok nyomorúságnak és szenvedésnek gyökere:

„Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar van és mindenféle gonosz tett.”– Jakab 3:16.

„Az elesett népet megsegíted, de ha kevély embert látsz, azt megalázod.” – 2 Sámuel 22:28.

„Ha jön a kevélység, jön a szégyen is, a szerénységgel pedig bölcsesség jár együtt.”– Példabeszédek 11:2.

„Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szem kívánsága és a vagyonnal való kérkedés, nem az Atyától, hanem a világtól van. A világ pedig elmúlik, és annak kívánsága is; de aki Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké.” – 1 János 2:16-17.

„Ne beszéljetek oly sokat büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedés! Hiszen mindentudó Isten az Úr, és ő teszi mérlegre a tetteket.” – 1 Sámuel 2:3.

Megalázkodni mások előtt

A következő Bibliaversek tanúsága szerint, ha más emberekkel való kapcsolatom során alázatos vagyok, az meglátszik a gondolataimon, szavaimon, tetteimen és hozzáállásomon:

„Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” – Filippi 2:3.

„A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek: ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint.” – Róma 12:3.

„Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.” – Róma 12:16.

„Ugyanúgy, ti, ifjabbak, engedelmeskedjetek az idősebbeknek, egymás iránt pedig valamennyien legyetek alázatosak, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig kegyelmet ad.” – 1 Péter 5:5.

„Jézus ekkor leült, odahívta a tizenkettőt, és így szólt hozzájuk: »Ha valaki első akar lenni, legyen mindenki között az utolsó és mindenki szolgája!«” – Márk 9:35.

„Nincs senkiben nagyobb szeretet annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.” – János 15:13.

Az alázatnak nagy jutalma van a mennyországában

Alázatosnak lenni azt jelenti, hogy mindig Isten akarata szerint élek. A következő igeversek szerint az alázat hatalmas áldáshoz vezet:

„Boldogok a szellemben szegények, mert övék a mennyek országa.” – Máté 5:3.

„Mert gyönyörködik népében az Úr, győzelemmel ékesíti fel az alázatosakat.” – Zsoltárok 149:4.

„Az alázatnak és az Úr félelmének jutalma gazdagság, dicsőség és élet.” – Példabeszédek 22:4.

„Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik.” – Lukács 14:11.

„Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején.” – 1 Péter 5:6.

„Újra örömüket lelik az alázatosak az Úrban, a legszegényebbek is örvendezni fognak Izráel Szentje előtt,” – Ézsaiás 29:19.

„Aki tehát megalázza magát, és olyan lesz, mint ez a kisgyermek, az a nagyobb a mennyek országában.” – Máté 18:4.

Igeversek arról, hogy Isten miként tekint az alázatra

„Ember, megmondta neked, hogy mi a jó, és hogy mit kíván tőled az Úr! Csak azt, hogy élj törvény szerint, törekedj szeretetre, és légy alázatos Isteneddel szemben.” – Mikeás 6:8.

„Hiszen mindent az én kezem alkotott, így keletkezett minden – így szól az Úr. Mert én arra tekintek, aki elesett és megtört szívű, és aki igéimet tiszteli.” – Ézsaiás 66:2.

„Megalázza kevélysége az embert, az alázatos lelkűt pedig tisztelet övezi.” – Példabeszédek 29:23.

„Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket.” – Jakab 4:10.

Természetesen ez csak egy kis ízelítő. Sokkal több igevers van még az alázattal kapcsolatban. Ha elmélyedünk ezekben az alázattal kapcsolatos igékben és engedelmeskedünk ezeknek, akkor megtaláljuk az élet útját.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.