A húsvét erőteljes üzenete: Minden bűnt legyőzni

A húsvét erőteljes üzenete: Minden bűnt legyőzni

Ez sok ember számára még ma is rejtély.

10 perc ·

Húsvétkor sok keresztény imádja és ünnepli, hogy Jézus meghalt értük és a bűneik megbocsáttattak, de viszonylag kevesen dicsérik Őt azért, hogy Ő volt a győztes – egyszer és mindekorra meghalt a bűnnek és Ő arra is képes, hogy örökre üdvözítse azokat, akik rajta keresztül járulnak Istenhez, mivel Ő azért él, hogy közbenjárjon értük. (Zsid.7:25-27.)

Az húsvét igazi jelentése: Jézuson keresztül most van egy lehetőségünk!

Jézust azért jött, hogy lerombolja az ördög munkáját. (1 Ján.3:8.) Ez egy egész életén keresztül tartó folyamatos harc volt számára. Meg volt kísértve minden ponton, mint mi, de minden alkalommal legyőzte Sátánt Isten Igéjével, aminek engedelmeskedett. Mielőtt Isten megalázta volna, megalázta saját magát és hűséges volt a halálig, mégpedig a kereszt haláláig. (Fil.2:8.) Amikor azt kiáltotta: „Elvégeztetett!” a Kálvária keresztjén, a kígyó feje végre össze lett törve egy Ember lába alatt. „Mert ahogyan az egy ember engedetlensége által sokan lettek bűnösökké, úgy az egynek engedelmessége által is sokan lesznek igazakká.” Róm.5:19. Most igazi tanítványai lehetünk, az Ő testvérei, akiket nem szégyell, mert mi is követjük Őt a győzelem útján, amit nekünk készített a testén keresztül – a kereszt útját – mely által minden bűnt kiszenvedünk a halálig (amíg a bűn meg nem hal bennünk – szerk.), pontosan ahogyan Ő.

A Krisztus szeretete szorongat minket, mert úgy gondoljuk azért, hogy ha egy meghalt mindenkiért, akkor mindenki meghalt; és Ő meghalt mindenkiért, hogy azok, akik élnek többé ne maguknak éljenek, csak annak, aki meghalt értük és újra feltámad.” 2Kor.5:15.

A legjobb dolog, amit tehetünk, hogy viszonzásképpen szeretjük Őt, és ha szeretjük Őt, akkor meg akarjuk tartani az Ő parancsolatait, és engedelmeskedünk Isten jó, kedves és tökéletes akaratának. (Róm.12:1-2.) Ezen kívül minden más bűn. A bűnnek minden gyökere a saját akaratunk, amikor az összeütközésbe kerül Isten akaratával. Így jött a bűn a világba, először a felkent kerubon keresztül, aki más akart lenni, mint amit Isten szeretett volna, és aztán az első emberen és feleségén keresztül, akik elcsábultak Isten parancsalata elleni engedetlenségre, aminek végzetes következménye lett.

Jézus: húsvéti bárányunk és az Úr vacsorájának igazi jelentése

A húsvét a keresztények ünnepe volt a zsidó páska után. A zsidók megünnepelték a páskát és a kovásztalan kenyér ünnepét annak emlékezetére, hogy Isten kivezette őket az egyiptomi fogságból; a kovásztalan kenyér ünnepét generációkon keresztül meg kellett ünnepeljék. Megtanították a gyerekeiket, ezt mondva: „Páskaáldozat ez az Úrnak, mert kihagyta Izráel fiainak a házait Egyiptomban, amikor megverte Egyiptomot, de a mi házainkat megkímélte.” 2Móz.12:27. A páskabárány áldozata, vérének az ajtófélfákra és küszöbökre kenése és húsának megevése Jézus tettének volt a próféciája, aki meghalt értünk azért, hogy megmentsen minket a halálból – a bűn járványának halálából, ami végighaladt az egész földön.

Most lehetőségünk van, hogy az Ő testét együk és az Ő vérét igyuk. Ahogy mondta: „Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Mert az én testem igazi étel, és az én vérem igazi ital. Aki eszi az én testemet, és issza az én véremet, az énbennem marad, és én őbenne.” Ján.6:54-56. Ez egy rejtély volt akkoriban a zsidóknak, és sokaknak ma is az. Azonban Isten szava Jézus testévé vált: hűséges volt minden szóhoz, ami az Atyától származott, tehát Ő Isten élő Igéje, és az Ő szava Szellem és élet volt. (János 1:14)

A kenyértöréskor az Ő testére emlékezünk, amit értünk adott, és ezért hálát kell adnunk és Isten akaratának cselekvésére kell odaszánnunk testünket. A kehely az új szövetség benne az Ő vérével, ami értünk ontatott ki, és amikor iszunk a kehelyből az azt szimbolizálja, hogy a mi akaratunk is az lesz, hogy szenvedjünk és feladjuk a saját akaratunkat Őérte. (Zsolt. 116:12-15.)

Takarítsátok ki a kovászt!

„Hét napig kovásztalan kenyeret egyetek. Még az első napon távolítsátok el a kovászt a házaitokból. Ki kell irtani Izráelből mindenkit, aki kovászosat eszik az első naptól a hetedik napig.” 2Móz.12:15.

Isten ilyen komolyan gondolta azt, hogy a zsidók megtartsák a páskát az ótestamentumban – hogy a hét nap alatt szándékosan kovászos kenyeret enni azt jelentette, hogy kiirtják őket Izraelből. Mennyivel inkább távol kellene tartsuk magunkat a szándékos bűnök elkövetésétől az új testamentumban! A kovász, vagy élesztő – egy gomba, ami megerjeszti mind a lisztet és a mustot – a bűn szimbóluma. Mindenhol ott van és mindent ellep, ahol valami táplálja. A páska estéjén a zsidóknak sietve kellett elhagyniuk Egyiptomot, és nem vittek magukkal kovászt.

„Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert a mi húsvéti bárányunk, a Krisztus már feláldoztatott. Azért ne régi kovásszal ünnepeljünk, se a rosszaság és gonoszság kovászával, hanem a tisztaság és igazság kovásztalanságával.” 1Kor.5:6-8.

Ezért tartsuk meg az Új Szövetséget, amit Jézus lepecsételt a vérével, és győződjünk meg arról, hogy a bűn minden kovászát kitisztítjuk, minden tudatos bűnt kiirtsunk, és engedjük a Szent Szellemnek, hogy minden bűnt felfedjen, ami még nem tudatos. Azonban, ha befogadjuk a világosságot, akkor Isten betölthet minket igyekezettel (szorgalommal) és buzgósággal, hogy bebizonyítsuk, hogy tiszták vagyunk a dologban. (2Kor.7:11.) Ezt kell tenni, ahogy Péter írja az 1 Péter 1:22-23-ban. „Tisztítsátok meg lelketeket az igazság iránti engedelmességgel képmutatás nélküli testvérszeretetre, egymást kitartóan, tiszta szívből szeressétek, mint akik nem romlandó, hanem romolhatatlan magból születtetek újjá, Isten élő és maradandó igéje által.”

Legyünk azok, akik szigorúan megtartják Isten szavát az Atya és a Fiú szeretetében. Akkor örökkévaló életünk lesz és közösségünk velük, és mindazokkal, akik a világosságban járnak. Akkor a húsvét igazi jelentését fogjuk ünnepelni minden nap, egész évben.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.