Készen állsz, hogy új teremtménnyé válj?

Készen állsz, hogy új teremtménnyé válj?

Jézus átváltoztathat minket, s készíthet egy új teremtményt; valami áldottat, mely örökké megmarad.

5 perc ·

„Aki győz, oszloppá teszem azt az én Istenemnek templomában, és többé onnét ki nem jő; és felírom ő reá az én Istenemnek nevét, és az én Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, amely az égből száll alá az én Istenemtől, és az én új nevemet.” Jelenések 3:12

Jézus igazán átváltoztathat minket, s teremthet valami teljesen újat, áldottat és örökké valót. Teremthet valami szilárdat s megingathatatlant abból a gyengéből, ingatagból és bizonytalanból, amik vagyunk minden útjainkon, s oszlopokká tehet minket a templomában s ott leszünk minörökké.

Minden újjá lett

Jézus nem írja fel új nevét valamire, ami régi. „…a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.” 2.Kor. 5:17 Újjászületés kell ahhoz, hogy egy új teremtmény jöjjön létre, új szívvel és új szellemmel. Krisztus nem tölti az új bort a régi tömlőbe. (Lukács 5:37)

Jézus drága vérébe került az, hogy szabaddá legyünk a régi és rossz viselkedésünktől, amit az atyáinktól örököltünk. (1. Péter 1:18) Ezért nagy szégyen, ha a régit folytatjuk, mikor vallást teszünk Jézus nevéről. Az új Szellemben s Szellemmel erőnk van levetni az ó-embert minden cselekedetével együtt. (Róm.6:6; Ef.4:22) Felöltözhetjük az új embert, melyet Isten teremtett igazságban és szentségben, és folyamatosan megújulhatunk elménk szellemében. (Ef.4:23-24)

„Mostantól fogva újakat tudatok veled: titkoltakat, amelyeket nem tudtál. Mostan rendeltettek el és nem régen, és ezelőtt nem hallottál felőlök, hogy ezt ne mondd: Ímé, tudtam én azokat.” Ézs.48:6-7

Hasztalan mindaz, amit korábban tenni tudtunk és ismertünk. Az új az igazság Szelleme által jelenik meg.

Egy új parancsolat = Egy új teremtmény

„Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek; amint én szerettelek titeket, úgy szeressétek ti is egymást.” Ján.13:34. Ez az újtestamentumi szeretet.

„Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivelhogy erőtelen és haszontalan. Minthogy a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet; de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk az Istenhez.” Zsid.7:18-19

Áldott legyen Isten az új parancsolatokért, melyek az új szívünkbe íratnak. Életerősek és teljesen új életet hoznak létre mind a szavakban, mind a cselekedetekben. Ez az élet oly mértékben lesz elfogadva, hogy Isten tulajdon nevét írhatja rá, mint ahogy azt tette a várossal, az Új Jeruzsálemmel és Jézus új nevével is. Akkor megértjük, hogy ez egy élet, melynek célja van. Ez Isten műve. (Efézus 2:10)

Élő hittel kell megragadjuk mindenben az újat és átadnunk magunkat annak életünk minden útján. Szeretni az ellenségeinket szívből, ez az új teremtmény, éppúgy, mint az igazságtalanságot elszenvedni örömmel és hálával. Ami az emberek számára lehetetlen, Istennek lehetséges. Ha az életünk oszloppá lett Isten templomában, akkor az nem inog meg az élet próbáiban. Az új és élő úton való járás által kapunk részesedést az isteni természetből, ami az újtestamentumi élet. (2. Péter 1:4)

Új fajta emberek

Jézus azért jött a világra, hogy mi részt kapjunk ebből az újból, s csakis a mi hitetlenségünk, konokságunk és hűtlenségünk az, ami távol tart minket attól. Vagy az újat képviseljük, vagy a régit; az új vagy a régi embert. Régi fajta emberekkel tele van a világ. Morognak és panaszkodnak, becsvágyók, nagyképűek és szeretik a világ dolgait. Az új fajtából valók azonban nagyszerűek és drágák Istennek szemeiben. Ők szívből alázatosak. Hűségesek, igazságszeretők és arra vannak beállítva, hogy áldozzanak, szolgáljanak és adjanak. Az élet akkor nagyszerű lesz. Ez egy új élet, mely tökéletessé lett lelkiismeret szerint. (Zsidók 9:10)

„Ímé, újat cselekszem; most készül, avagy nem tudjátok még?” Ézsaiás 43:19. Igen, áldva legyen Isten, hogy igazán átélhetjük, hogy az új kihajt és hogy új ének készül szájunkban, egy hálaének Istennek. (Zsoltárok 40:4) Az új élet és az új ének összetartoznak. (Efézus 5:19; Jelenések 14:3)

Ez egy rövidített változata annak a cikknek, mely először norvég nyelven jelent meg a BCC Skjulte Skatter (Elrejtett Kincsek) című folyóiratában „Az új” címmel, 1959 decemberében.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag  

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.