Az Antikrisztus szelleme II. rész: Megtagadni az épület szegletkövét

Az Antikrisztus szelleme II. rész: Megtagadni az épület szegletkövét

Jézus a Krisztus, az élő Isten Fia; az egyháznak ezen a kősziklán kell felépülnie.

7 perc ·

„Bárcsak felismerted volna ezen a napon te is a békességre vezető utat! De most már el van rejtve a szemed elől. Mert jönnek majd rád napok, amikor ellenségeid ostromfalat emelnek körülötted, körülzárnak, és mindenfelől szorongatnak, földre tipornak téged és fiaidat, akik falaid között laknak, és kő kövön nem marad benned, mert nem ismerted fel meglátogatásod idejét.” Lukács 19,42-44.

Jézus idejében a Parázna éppen bukása előtt állt. Bárcsak megismerték volna a békességre vezető utat, így megmenekülhettek volna. De ez el volt rejtve. Az Igével szembeni hitetlenségük miatt megütköztek a megütközés kövében, Jézusban. Isten Jézust mint az épület szegletkövét adta nekik. Az épület Isten Egyháza, nem fizikai, hanem szellemi épület azok számára, akik hiszik, hogy Ő „a Krisztus, az élő Istennek Fia.” Máté 16,15-18. De az építők elvetették Őt.

Az akkori építők

Abban az időben a farizeusok és az írástudók voltak az építők. Ők tartották kezükben a nép tanítását és a gyermeknevelést. Ők építették fel a társadalmat, és Mózes székében ültek, de nem tették azt, amit tanítottak. Az épület görbe és ferde lett. Ekkor jött Jézus, és Őt mint szegletkövet kellett volna ebben az épületben elhelyezni. De mikor az épületet helyre kellett volna igazítani, az elkezdett minden sarkán, minden részében recsegni és ropogni, és az építők igen megrémültek.

Látjuk, amint Jézus a hegyi beszédben az épületet egyengeti: „Aki gyűlöli a testvérét, az gyilkos.” 1 Ján.3,15. „Ha valaki asszonyra tekint gonosz kívánságnak okáért, immár paráználkodott azzal az ő szívében.” Máté 5,28.„Szeressétek ellenségeiteket, jól tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, áldjátok azokat, akik titeket átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik titeket háborgatnak.” Lukács 6,27-28. „Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, aki a kősziklára építette az ő házát: És ömlött az eső, és eljött az árvíz, és fújtak a szelek, és beleütköztek abba a házba; de nem dőlt össze: mert a kősziklára építtetett.” Máté 7,24-25.

Az építők nem akarták belátni hibáikat, ezért az épületet nem lehetett kiegyenesíteni. A követ, amely Isten előtt kiválasztott és becses volt, eldobták. Ezért a ház összedőlt, és nagy összeomlás volt ez. Jöttek a római légiók, és körülvették Jeruzsálemet. Olyan nagy volt az ínség, hogy megették saját gyermekeiket, és a templom – a Parázna büszkesége – ledőlt. Kő kövön nem maradt.

Az idők folyamán sokan megkísérelték, hogy építsenek. Nagy világbirodalmakat építettek fel, de Jézust mint szegletkövet elvetették, és így mindegyikük elsüllyedt. Tanuljunk ebből!

Az új épület

Az apostolok Jézussal mint szegletkővel kezdtek újból építeni. Ők nem elégedtek meg azzal, hogy csak hallják az Ő szavait, hanem a hallottakat meg is tették. Megértjük, hogy ez a Sátán számára veszélyessé vált, ezért az Antikrisztus szellemét küldte közéjük, hogy összezavarja az építkezést. De az apostolok meg tudták különböztetni a szellemeket, és az antikrisztusoknak el kellett távozni közülük! Viszont az ellenségek sem hagytak fel az építkezéssel. Elkezdtek építeni az apostolok mellett, és beszennyezték Jézus nevét azokkal az utálatosságokkal, amiket tettek.

Egyik tartópillérük, amit a legtöbbször használnak: „Mi semmit sem tehetünk.” Ez igaznak hangzik, és az emberek szívesen mennek át ezen a küszöbön. Ez nagyon hasonlít Jézus szavaira: „Nálam nélkül semmit sem cselekedhettek.” János15,5. Azáltal, amit Jézus mondott, az ajtófélfák rögtön összeszűkülnek, mert ő azt is mondta, hogy ha Őbenne maradunk, sok gyümölcsöt termünk.

Egy másik tartópillér: „Jézus vére megtisztít minden bűntől.” Ez szorosan az apostoloké mellett van: „Ha pedig a világosságban járunk, amint Ő maga a világosságban van… Jézus Krisztusnak, az Ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.” 1 János1,7. Ha az apostolok elhelyezik tartópillérüket: „Aki a bűnt cselekszi, az az ördögtől van,” akkor az ellenség rögtön ezt a tartópillért állítja fel: „Ahol megnövekedett a bűn, ott még bőségesebben kiáradt a kegyelem.” Az apostolok elhelyezték ezt a pillért: „Akiket Isten Szelleme vezérel, azok Istennek fiai.” Az ellenség úgy mondja: „Mindnyájan Isten gyermekei vagyunk a Jézus Krisztusban való hit által.” Vagy ha az apostolok azt mondják: „Akik pedig Krisztuséi, a testet megfeszítették indulataival és kívánságaival együtt,” akkor ők azt mondják: ”Borulj le a kereszt lábánál.”

Érzed a különbséget?

Így épít az ellenség, és sok ember nem érzi a különbséget. Hát nem látod, hogy az apostolok tanításában ez a szellem van: „Krisztus megjelent természeti testben,” és hogy ezt a szellemet az antikrisztusok félre akarják magyarázni? A kettő között fal van. Az egyik kapu szoros, a másik tágas.

Az Antikrisztus épülete nagyon magasba emelkedik. Ennek ajtaján sokan mennek be. Az apostolok épületének ajtaja szűk, és kevesen találják meg azt. A tanítványok sokszor elszomorodtak és megrémültek attól, hogy egyedül maradtak. De Jézus azt mondta: „Akinek van füle a hallásra, hallja.” Máté 11,15. „Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra.” János 18,37. János ezt írja: „Azok a világból valók; azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk: aki ismeri az Istent, hallgat reánk, aki nincsen az Istentől, nem hallgat reánk.” 1 János 4,5-6.

Gondolj bele, a világ mennyire rajta hagyta pecsétjét az Antikrisztus gyűlésein! Összejöveteleik csak a szórakozásról és pompáról szólnak. Az, hogy nem szellemiek, számukra teljesen lényegtelen. Igen, ők valóban a világból valók; a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Itt nem sokat lát az ember a természeti testben megjelent Krisztusból! Halld a mennyei hangot: „Fussatok ki belőle én népem, hogy ne legyetek részesek az ő bűneiben, és ne kapjatok az ő csapásaiból!” Jelenések 18,4.

Ez egy kivonat „A Menyasszony és a Parázna” című könyv „Az Antikrisztus szelleme” nevű fejezetéből. A könyvet a “Skjulte Skatters Forlag” publikálta először norvégul, 1946 szeptemberében.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.