Boldog új esztendőt!

Boldog új esztendőt!

A legjobbakat kívánja mindenki számára az új esztendőben az AktívKereszténység!

6 perc ·

Kezdjük az új évet felemelt fejjel és Isten minden Igéjébe vetett élő hittel. Minden, ami ott írva van, a mi boldogságunkra és örök nyereségünkre íratott meg. Ne üljünk és várjuk a háborút, az Antikrisztust és mindazt a nyomorúságot, aminek jönnie kell. Az emberek aggódnak majd kétségbeesetten a gonosz dolgok miatt, amik a földre jönnek, melyek mindenféle bűnöknek és a gőgnek gyümölcsei. Várjuk Krisztust és az örök nyarat felemelt fejjel. (Lukács 21:28-30.)

Ha Istenbe vetett hitben élünk és vetjük a jót, melyre Isten ad kegyelmet, hogy mondjuk és tegyük, akkor jót fogunk aratni áldással és békével az igazság törvényei szerint. Amikor Jézus kiküldte tanítványait a dicső evangéliummal, azt mondta, hogy neki adatott minden hatalom mennyen és földön és megígérte, hogy mindenkor velük lesz a világ végezetéig. (Máté 28:18-20.) Ragaszkodnunk kell ehhez az ígérethez és örülnünk kell ennek. Ez vonatkozik Jézus tanítványaira, akik megtartják parancsolatait és másokat is erre tanítanak. Ha ebből a nyájból valók vagyunk, akkor az Ő választott népe, az Ő legdrágábbjai vagyunk a földön. A Róma 8:31-ben Pál azt mondja: „Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?” A 32. versben így folytatja: „Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyan ne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?” Annyira szeret minket, hogy nem tehet másként.

Nem értünk mindent, amivel életünk során találkozunk, de meg kell értenünk és örvendeznünk kell ebben: minden a legjobb javunkra van, ha szeretjük Istent (Róma 8:28), és hogy Isten hűséges és nem enged minket erőnk felett kísérteni. (1 Korinthus 10:13.) Azt is tudjuk, hogy amivel találkozunk, az Isten elrejtett bölcsessége, amelyet Isten öröktől fogva elrendelt a mi dicsőségünkre. (1 Korinthus 2:7.)

Ha Jézust követjük, biztosítva van számunkra egy benső béke és öröm, melyet nem zavarhat meg senki és semmi. „Ezért tehát mi, akik rendíthetetlen országot kaptunk, legyünk hálásak, és azzal szolgáljunk Istennek tetsző módon: tisztelettel és félelemmel.” – Zsidók 12:28. Kezdetben ez az ország olyan kicsi, mint egy mustármag, de magától Istentől születik az igazság Igéje által. Minden lehetőség megvan benne a fejlődésre és növekedésre Isten hatalmában és dicsőségében. Ez az ország igazságból, békéből és örömből áll a Szent Szellemben. (Róma 14:17.)

„…az én békességemet adom nektek…” mondja Jézus János 14:27-ben. 2 Thessalonika 3:16-ban Pál azt írja: „Maga a békesség Ura adjon nektek mindig minden körülmények között békességet. Az Úr legyen mindnyájatokkal!”

Minden istenfélő ember számára tele van a Szentírás reménnyel és vigasszal mind arra az időre, ami ezután jön a földön, mind az örökkévalóságra nézve. Az elkövetkezendő időkben megmutatja majd kegyelmének mérhetetlen gazdagságát irántunk való jóságából Krisztus Jézusban. (Efezus 2:7.)

Átlagos emberként nem vagyunk képesek megérteni annak az időnek a jelentőségét, amelyben élünk. Pál imádkozott az Efezusi gyülekezetért, hogy adja nekik Isten a szívnek megvilágosított szemeit, hogy meglássák, milyen reménységre hívta el őket, milyen gazdag az Ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön az Ő hatalma erejének ama munkája szerint. (Efezus 1:18-19.) Ha birtokoljuk a szívnek megvilágosított szemeit és látjuk és megértjük mennyei, örök és dicsőséges elhívásunkat, akkor nem aggódunk és nem csüggedünk el. Olyanok vagyunk, mint a menyasszony a Példabeszédek 31:25-ben: „Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé.”

„Nem olyan egyszerű mindenkor örülni” – mondod. Ha van egy dolog, mely teljesen bizonyos, akkor az az, hogy attól nem lesz könnyebb, hogy nem örülsz. Az Úr előtt való örvendezés a mi erősségünk. Ez kell alapul szolgáljon a mi szívünkben élő reménység és hit által minden nyomorúságon és mindenféle megpróbáltatáson keresztül. Ha a láthatatlanok vannak a szemünk előtt, akkor a szenvedések rövidek és könnyűek lesznek és minden mértéket meghaladó nagy, örök dicsőséget szereznek nekünk. Így lesz ez, ha élő hited van!

Az utolsó napokban az igazságtalanság fog felülkerekedni és sokak szeretete elhidegül majd. Ám mi nem leszünk a sokaság közt, hanem azon kevesek között, akikben a szeretet olthatatlan. Az örök fény meggyúlt a mi szívünkben és soha nem alszik ki, hanem fényleni fog a mennyei lakban. Még ha a sötétség és gonoszság olyan mértékben növekszik is körülöttünk, mint eddig soha, látjuk, hogy az öt okos szűz égő lámpással állt az éj sötétjében.

„Vigyázz, hogy feddhetetlen légy, ügyelj, hogy becsületes maradj, mert a jövő a béke emberéé!” – Zsoltárok 37:37. „Mondjátok az igazaknak, hogy jó dolguk lesz, mert tetteiknek gyümölcsét élvezhetik.” – Ézsaiás 3:10. Ha ez így van velünk, akkor egy új és jó évbe lépünk és egyre jobb és jobb és könnyebb és könnyebb lesz, míg végül otthon leszünk Istennel a Sion hegyén!

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.