Húsvét – egy új korszak kezdete

Húsvét – egy új korszak kezdete

Az emberek sokféle képpen ünneplik a húsvétot, de remélhetőleg elgondolkodunk a húsvét igazi jelentésén is.

2 perc ·

Az emberek sokféle képpen ünneplik a húsvétot, de remélhetőleg elgondolkodunk a húsvét igazi jelentésén is.

Jézus meghalt – de feltámadt!

Pál ezt írja a római levélben: „Bizonyára igazért is alig hal meg valaki; ám jóért talán csak meg merne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bűnösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.” Róma 5, 7-8.
„Nem abban van a szeretet – írja János apostol –, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő Fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért.” 1 János 4, 10.

Miért nem tudta a halál Jézus Krisztust legyőzni? Ez földi életével függ össze. Emberként született, és ugyanolyan teste volt, mint nekünk. El kellet szenvednie a kísértést azért, hogy ne a saját, hanem mennyei Atyja akaratát tegye. Isten a harmadik napon feltámasztotta, ami annak bizonyítéka, hogy sohasem vétkezett. Az a nap a halál hatalma feletti győzelemé volt – a nap, amely elűzte a bűnben és a reménytelenségben uralkodó hosszú éjszakát, ami tönkretette az emberiséget.

Új korszak azoknak, akik Jézus lábnyomdokaiban akarnak járni

Mózes és a próféták sok évvel ezelőtt kijelentették, hogy „a Krisztusnak szenvednie kell, hogy mint a halottak feltámadásából első, világosságot fog hirdetni e népnek és a pogányoknak.” Apostolok cselekedetei 26,23.

Most Jézus a főpapunk a mennyben, aki gyengeségeinkkel együtt tud érezni, és azért él, hogy közbenjárjon értünk. Ezért tudunk úgy, mint Ő, a kísértéseknek ellenállni ahelyett, hogy a bűnnek engednénk. Életünkben elmúlik a reménytelen éjszaka.

Ó, amikor erre ráébredünk! „Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen Ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3,16. Lásd, mennyire szeretett Jézus minket! Ha ez világossá válik számunkra, erős vágyunk támad az Atya és a Fiú szeretetét meghálálni. Viszonozzuk Jézus áldozatát és hitét azzal, hogy csak az Ő akaratát tesszük, és dicsőségére élünk minden nap!

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.