21 igevers az irigység veszélyeiről és legyőzéséről

21 igevers az irigység veszélyeiről és legyőzéséről

Ezeknek az igeverseknek a segítségével soha többé nem kell az irigység rabszolgájának lenned!

A probléma: Igeversek az irigységről

Isten Igéje nagyon világosan ír az irigységről: az a „test cselekedete”, egy rendkívül veszélyes és romboló bűn, melytől teljes mértékben meg kell szabadulnunk! Csak olvasd el ezeket az igehelyeket az irigységről és féltékenységről, melyek megmutatják, mennyire rettenetes is ez a bűn. (Kiemelések a szerkesztő által.)

„A test cselekedetei azonban nyilvánvalók, mégpedig ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás, bálványimádás, varázslás, ellenségeskedés, viszálykodás, féltékenység, harag, önzés, széthúzás, pártoskodás, irigység, gyilkosság, részegeskedés, tobzódás és ezekhez hasonlók. Ezekről előre megmondom nektek, amint már korábban is mondtam, akik ilyeneket cselekszenek, nem öröklik Isten országát. – Galaták 5:19-21.

„A szelíd szív a testnek élete; az irigység pedig a csontoknak rothadása. – Péld.14:30. (Károli ford.)

„Mint nappal illik, tisztességben éljünk: nem dorbézolásban és részegeskedésben, nem bujálkodásban és kicsapongásban, nem viszálykodásban és irigységben, hanem öltsétek magatokra az Úr Jézus Krisztust; a testet pedig ne kényeztessétek úgy, hogy bűnös kívánságok ébredjenek benne.” – Róma 13:13-14.

„Ne legyünk becsvágyók, egymást ingerlők, egymásra irigykedők.” – Galaták 5:26.

„Ha pedig keserű irigység és viszálykodás van a szívetekben, ne vétkezzetek az igazság ellen azzal, hogy bölcsességetekkel kérkedtek.” – Jakab 3:14.

„Mert ahol irigység van és viszálykodás, ott zűrzavar van és mindenféle gonosz tett. – Jakab 3:16.

A megoldás: Egy kard az irigység elleni harchoz

Az irigység a bűnös emberi természet velejárója. Hogyan tépjük hát ki az irigységet gyökerénél fogva? Isten Igéje útmutatóul szolgál minden bűn legyőzéséhez, ha Jézust követjük keresztünk naponkénti felvételében és önmagunk megtagadásában. Ezeket az igéket kardként használhatjuk az irigység levágására amint tudatossá válik az irigy gondolat vagy érzés, mely a testben felkél. Szilárd és eltökélt „Nem!” -et mondhatunk és a Szellem erejében használhatjuk Isten Igéjét a harcban, egészen a győzelemig.

„Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem!” – Lukács 9:23.

„Ne legyetek pénzsóvárak, érjétek be azzal, amitek van, mert ő mondta: »Nem maradok el tőled, sem el nem hagylak téged.«” – Zsidók 13:5.

„A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel.” – 1 Korinthus 13:4.

„Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.” – Kolossé 3:14.

„Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a Lélekben, ha van irgalom és könyörület, akkor tegyétek teljessé örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok: ugyanaz a szeretet legyen bennetek, egyet akarva ugyanarra törekedjetek. Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál; és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.” – Filippi 2:1-4.

Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.” – Róma 12:15-16.

„Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom: örüljetek!” – Filippi 4:4.

„Keressétek először Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak majd nektek.” – Máté 6:33.

Az erő, amelyre szükségünk van

A harc nehéznek tűnhet és a kísértés nyomasztó lehet, de nem vagy egyedül! Jézus Krisztus maga a mi nagy példánk – egy Ember, akit tudunk követni! A csata hevében emlékezz ezekre az igékre és imával párosítva használd őket arra, hogy legyőzd az irigységet:

„Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk.” – Zsidók 4:15-16.

„Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek.” – Zsidók 2:18.

A kegyelem trónusánál kapod meg azt az erőt, mely ahhoz szükséges, hogy szilárdan megállj a kísértésben és ne add fel. Kegyelmes Főpapunk megsegít a kísértésben!

A kereszt üzenete erő a megváltásra. Jézus elküldte a Szent Szellemet, hogy segítsen és vezessen minket és erőt adjon önmagunk megtagadásához és az irigység, féltékenység és mindenfajta bűn legyőzéséhez:

„Ugyanígy segít a Szellem is a mi erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell, de maga a Szellem esedezik értünk kimondhatatlan fohászkodásokkal.” – Róma 8:26.

„Intelek titeket: a Szellem szerint éljetek, és a test kívánságát ne teljesítsétek. Mert a test kívánsága a Szellem ellen tör, a Szellemé pedig a test ellen, ezek viaskodnak egymással, hogy ne azt tegyétek, amit szeretnétek.” – Galaták 5:16-17.

„Ezért, testvéreim, adósok vagyunk, de nem a testnek, hogy test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Szellem által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok.” – Róma 8:12-13.

Az irigység elleni harc eredménye

Ha Isten Igéjét, a kardot a Szellem iránti engedelmességre használjuk, akkor legyőzzük az irigységet és Isten teremthet bennünk valami újat – nagylelkűek, szeretetteljesek leszünk tele áldással és együtt fogunk örülni az örülőkkel!

„A Szellem gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs törvény. Akik pedig Krisztus Jézuséi, a testet megfeszítették szenvedélyeivel és kívánságaival együtt. Ha a Szellem által élünk, akkor járjunk is a Szellem szerint.” – Galaták 5:22-25.

„A felülről való bölcsesség először is tiszta, azután békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalommal és jó gyümölcsökkel teljes, nem részrehajló és nem képmutató. Akik békességet teremtenek, békességben vetnek, hogy az igazság gyümölcsét arassák.” – Jakab 3:17-18.

Használd az irigységről és annak legyőzéséről szóló írásokat erősítésként és ösztönzésként, hogy Isten akarata szerint tudj élni és áldás légy minden körülményben!

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.