Ki a keresztény?

Ki a keresztény?

Kik a keresztények? Bárki kereszténynek hívhatja magát? És minden keresztény Jézussal lesz az örökkévalóságban?

Kik a keresztények? Bárki kereszténynek hívhatja magát? És minden keresztény Jézussal lesz az örökkévalóságban?

Fontos tisztáznunk, hogy a keresztények nem lesznek magától értetődően keresztények csak azért, mert egy keresztény népbe és kultúrába, vagy egy keresztény otthonba születtek. Ebben a világban senki sem születik kereszténynek. Még ha egy személy elfogadja és tartja is magát a keresztény elvekhez, akkor sem lesz automatikusan keresztény. Az ember semmiképp sem lehet keresztény saját erős jelleme, akarata, ismerete, tehetsége, igazságérzete vagy érzései által.

Természet szerint az emberek teljesen át vannak itatva a bűnnel. Ezek a bűnök ismertek minden ember előtt, keresztények és nem keresztények előtt is. A szívből származnak a gonosz gondolatok, a gyilkosság, házasságtörés, paráznaság, lopás, hamis tanúskodás, rágalmazás, fekete mágia, tisztátalanság és egyebek. Ezekhez a bűnökhöz többé-kevésbé minden ember kötődik. Ezek miatt a bűnök miatt NEM lehetnek az emberek kedvesek Isten előtt, tehát a bűn miatt Isten ellenségei vagyunk.

Egy keresztény tehát azért keresztény, mert megértette annak komolyságát, hogy mit jelent Isten ellenségének lenni. Olyan ember, aki bűnben él, hogyan lehet a Mindenható tetszésére? Ennek értelmében csak úgy válhatunk kereszténnyé, ha megbánjuk korábbi életünket. Más szavakkal: keresztény az, aki megtért.

„Megtérni” nem csak egy kifejezés, hanem gyakorlati dolog. Megtérünk valamiből valamire, pl. tudatlanságból értelemre, időpocsékolásból az idő alapos kihasználására, önmagunk szeretetéből mások szeretetére és arra, hogy jót cselekedjünk másokkal. A megtérés a gonosztól való eltávozás és Isten akaratának cselekvése.

Kell egy megváltó

Az emberek szíve érzi, hogy Megváltóra van szükségük, egy személyre, aki meg tudja menteni őket a bennük lakó bűnöktől. Ez az Istennek való átadás, vagy ahogy korábban írtuk, megtérés, hitbeli cselekedet lesz. Hit arra nézve, hogy Isten meg tud szabadítani a bűn hatalmából, és így olyan életet élhetek ezen a földön, amely kedves Istennek. Az lett keresztény, aki átadta magát.

A keresztény megváltatott valami rosszból valami jóra. Ez nem egy szempillantás alatt történik meg. A bűnbocsánatot megkaphatjuk egy szempillantás alatt, de ez csak a kezdete az állandóan végbemenő megváltási munkának. A megtérés után a keresztény lépésről lépésre megváltatik azoktól a bűnöktől, amelyek olyan szorosan kötődtek hozzá. Állandóan növekszik és gyarapszik az üdvösségben.

Jézus Krisztus ezen a földön Istennek tetsző életet élt, mégpedig úgy, hogy Isten ereje által legyőzött minden ismert bűnt. Így lett a Megmentőnk. Ezen a módon mi is élhetünk úgy, ahogy ő, győzve a bűnök felett. Tőle kaptuk a Szent Szellem erejét útmutatóul és erősítésül, hogy győzhessünk minden felett, ami továbbra is kötődik hozzánk, habár kereszténnyé lettünk és megtértünk.

Kereszténység kontra vallásosság

A „keresztény” szó „Krisztushoz hasonlót” jelent, tehát egészen más, mint a „vallásos”. Vallásos az, aki érdeklődik a vallás vagy vallásos szokások iránt. Sokféle vallás és vallásosság van, még azok között is, akik a Bibliát olvassák. Azonban a kereszténység Jézus lábnyomainak követését jelenti és azt, hogy olyanok legyünk, mint amilyen Ő volt ezen a földön. A hangsúly itt azon van, hogy ne legyünk képmutatók.

Jézus mondja: „Nem minden, aki ezt mondja nékem: Uram! Uram! megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei Atyám akaratát.” Itt láthatjuk, hogy NEM juthatunk be másként a mennyek országába, csak úgy, mint Jézus Krisztus, az igazságos, aki meghalt értünk. A belé vetett hit azt fogja eredményezni, hogy a saját életünkben is igazságosak leszünk. Máté 7,21; 2. Tim. 2,19 és 22.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.