Az élet tevékenység – mind itt, mind az örökkévalóságban

Az élet tevékenység – mind itt, mind az örökkévalóságban

Az idő rövid és mi annak megfelelően helyeztetünk az örökkévalóságba, amit hitben itt a földön cselekedtünk.

5 perc ·

Örök és dicső tevékenységben van részünk, ha örökkévaló élet lakozik bennünk. Minden okunk megvan arra, hogy örvendjünk a reménylett dicső és érdekes dolgokban, amikben részünk lesz az örökkévalóságban.

Örökkévalóság: Az élők királysága

Jézus azt mondta, hogy aki él és hisz Őbenne, az soha meg nem hal. (János 11:25-26) Soha nem szállnak le a halál birodalmába a halottakkal együtt, hanem Krisztussal és azokkal a lelkekkel együtt lépnek be az élők királyságába, akik élőkké lettek és megdicsőültek. Isten nem is tartja természeti teremtményeit elég jónak szentjei számára. Új eget és új földet fog teremteni, ahol az igazság uralkodik majd. (2 Péter 3:13; Jelenések 21:1)

“Az én tulajdonommá lesznek – mondja a Seregek Ura – azon a napon, amelyet elhozok. Könyörületes leszek hozzájuk, amilyen könyörületes az ember a fiához, aki tiszteli őt. Akkor ismét látni fogjátok, hogy különbség van az igaz és a bűnös között, az Isten tisztelői és az őt nem tisztelők között.” Malakiás 3:17-18

Gondolj csak bele milyen dicsőség lesz minden új dologban, amit Isten teremteni fog! “Hanem amint meg van írva: Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.” 1. Korinthus 2:9

Aki győz, ahogyan Ő győzött, vele együtt fog ülni trónján. (Jelenések 3:21) E tróntól hatalmas örök tevékenység fog származni. Lesznek élő teremtmények kerekekkel, akik előre-hátra mennek, mint a villám a Szellem munkája szerint. (Ezékiel 1; Jelenések 4) A hét tűzlámpás, mely Isten hét Szelleme, égni fog és villámok, hangok és mennydörgés jön ki majd a tróntól.

Isten tevékenysége ma a földön: Egy hatalmas csata

Ma Isten tevékenysége elsősorban Fiának, Jézus Krisztus Menyasszonyának elkészítése, másodsorban pedig arra irányul, hogy annyi lelket mentsen meg Sátán hatalmából, amennyit csak lehet. Angyalai is kiveszik részüket ebben a tevékenységben. “Vajon ezek nem mind szolgáló lelkek? Azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget.” Zsidók 1:14. Sátán hatalma össze lesz törve és Krisztus minden ellensége egybegyűjttetik, hogy lábainak zsámolyává legyen. (Zsidók 1:13) Ezután az istentelenek tevékenysége örökre befejeződik és az istenfélők olyan aktívak lesznek, mint azelőtt soha.

Sátán erőteljes ténykedésének eredményeképp az Antikrisztus (a törvénytaposó) felemelkedik majd a hazugság minden erejével, jeleivel és csodáival. (2. Thesszalonika 2:9) Ma minden eddiginél jobban érezzük e tevékenységét. Krisztus hatalmas csatát vív ellene az igazság Szellemének munkája által. Ha nem veszünk teljes szívvel részt a Szellem munkájában most, minden jóval a gonosz ellen, akkor nem lesz részünk semmilyen jövőbeni tevékenységben sem. Isten nem ültet szellemileg “elpusztult halat” dicsőségének trónjára.

Pál szüntelenül hálát adott a Thesszalonikaiak hitbeli munkájáért és szeretetük munkásságáért. (1. Thesszalonika 1:3) Minél jobban részt veszünk Isten igaz életében, annál intenzívebb lesz ténykedésünk. Ha eltérünk az élet útjától, akkor a halottak gyülekezetében kötünk ki az élő Isten gyülekezete helyett. Csakis Isten gyülekezetében találhatunk igaz szellemi életet, növekedést és előrehaladást.

Ítélet aszerint, amiket tettünk

“Mert mindnyájunknak leplezetlenül kell odaállnunk Krisztus ítélőszéke elé, hogy mindenki megkapja, amit megérdemel, aszerint, amit e testben cselekedett: akár jót, akár gonoszat.” 2. Korinthus 5:10.

“Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint.” Jelenések 22:12.

Az idő rövid és mi annak megfelelően helyeztetünk az örökkévalóságba, amit hitben itt a földön cselekedtünk. Ezért fontos összegyűlnünk és bátorítanunk egymást szeretetre és jó tettekre. (Zsidók 10:25)

Péter arra buzdít minket, mint királyi papságot, hogy teljes igyekezettel törekedjünk arra, hogy hitünkhöz erényt ragasszunk és hirdessük annak erényeit, aki a sötétből az Ő csodálatos világosságára hívott el minket. (1 Péter 2:9; 2 Péter 1:5)

Vegyük szívünkre az apostol buzdítását, hogy élő és erőteljes legyen minden jó cselekedetünk. Krisztus eljön hamar és gazdagon megjutalmaz.

Ezt a cikket norvég nyelvről fordítottuk és először “Az élet tevékenység” címmel jelent meg a BCC Elrejtett kincsek c. lapjában 1965 áprilisában. © Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.