Mennyire nagy Istennek Fia?

Mennyire nagy Istennek Fia?

Karácsonykor gondoljunk Isten egyszülött Fiára és a munkára, melyet azért végzett, hogy testvérei lehessünk.

4 perc ·

„Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a Fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei Felség jobbjára ült.” – Zsidók 1:1-3.

Isten egyszülött Fia

Ennyire nagy Ő, Istennek egyszülött Fia. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”– János 3:16.

„… aki Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és emberként élt;” – Filippi 2:6-7.

Az, hogy Jézus – Isten Fia, aki az egyetlen örökös volt – nem tekintette zsákmánynak, hogy Istennel egyenlő, azt jelenti, hogy Ő testvéreket akart, akik szintén isteni természet részesei és akik együtt örökölnek Vele. Ennek lehetőségét, az üdvösséget valósította meg Jézus, amíg itt volt a földön; és amikor elvégezte, azt írja róla az Ige: „Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól: »Imádja őt Isten minden angyala!«” – Zsidók 1:6. Itt mint „elsőszülött” van említve.

A továbbiakban ezt olvashatjuk Isten Fiáról: „A te trónusod örökké megáll, ó, Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Szereted az igazságot, és gyűlölöd a gonoszságot: ezért kent fel téged Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé.” – Zsidók 1:8-9.

Ő az elsőszülött, mi pedig lehetünk a testvérei!

Ebből láthatjuk, hogy vannak testvérei, de Ő az elsőszülött és Ő az, aki ezt a művet befejezte, amely lehetőséget ad számunkra, hogy valóban testvérei lehessünk. Ez nagyon nagy dolog volt előtte, mert mindjárt a feltámadása után ezt mondta: „… menj az én testvéreimhez, és mondd meg nekik: Felmegyek az én Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez.” – János 20:17. Láthatjuk mennyire lelkesedett azért, hogy testvérei legyenek: „Hirdetem nevedet testvéreimnek, a gyülekezet körében dicsérlek téged.” – Zsidók 2:12. Olvashatjuk a dicsőséges ígéretet, melyet testvéreinek tett: „Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónomon; mint ahogy én is győztem, és Atyámmal együtt ülök az ő trónján.” – Jelenések 3:21.

Azonban most az a kérdés, hogy ugyanolyan nagyra tartjuk-e azt, hogy az Ő testvérei vagyunk, amilyen nagyra Ő tartja és hogy mindent szemétnek tartunk-e azért, hogy Krisztust megnyerjük? János egy rendkívül szükséges intést ad számunkra: „Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya: Isten gyermekeinek neveznek minket!” – 1 János 3:1.

Ez nem csak valamiféle látszat, valami, aminek csak neveznek minket vagy aminek csak tartanak minket. Nem, úgy olvassuk: „Aki győz, … mint ahogy én is győztem…”Valóban az Ő testvérei kell legyünk. „Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt.” – 1 János 3:1. Ha ez a bizonyosságunk megvan (hogy testvérei vagyunk), akkor örvendezhetünk. Óriási szükségünk van erre az intésre: „Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya!” – 1 János 3:1.

Ezt a cikket norvég nyelvről fordítottuk, mely a “Mily nagy üdvösség!” című könyv kivonata, melyet a BCC Skjulte Skatter Forlag (Elrejtett Kincsek Kiadó) adott ki 1982-ben.

© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.