Mi a házasság Isten Igéje szerint?

Mi a házasság Isten Igéje szerint?

Nem igazán lehet félreérteni azt a tényt, miszerint Isten szent és magasztos kapcsolatként tekint a házasságra!

9 perc ·

Isten az egész emberiséget azzal a képességgel teremtette, hogy fejlődjön és élvezze az életet, akár házas, akár nem! Nem a közös boldog élet lehetősége motivált minket, akik a házasságot választottuk és ígéretet tettünk, hogy szeretni fogjuk egymást és gondoskodni fogunk a másikról, „míg a halál el nem választ”?

Keresztényként ezzel egyidejűleg rá fogunk ébredni arra, hogy a házasság sikeressége és az igazán boldog összhang érdekében, jól tesszük, ha utánanézünk a Bibliában néhány jótanácsnak és létfontosságú irányelvnek, melyek segíteni fognak minket utunkon.

Boldog és beteljesedett kapcsolat

Teljesen világos, hogy Isten a házasságot kezdetektől fogva áldott, beteljesedett és boldog egyesülésnek szánta. Először is embert teremtett a saját képére: aki képes szeretni, kommunikálni és alkotni, majd elhelyezte őt egy csodaszép kertben, ahol a tiszta emberi szív minden kívánsága teljesíthető volt. Isten dicső teremtési munkája viszont nem volt teljes egészen addig, míg meg nem teremtett egy nőt. „Azután azt mondta az Úristen: Nem jó az embernek egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat.” I. Mózes 2:18. Egy segítőt, egy egyenrangú társat, valakit, akivel megoszthatja legmélyebb gondolatait, és aki visszaadja kifogyhatatlan szeretetét. Amikor Isten odavezette a nőt, Ádám öröme teljes volt és ezt mondta: „Ez most már csontomból való csont, testemből való test.” I. Mózes 2:23.

Ezen nyilatkozat után pedig ezt olvashatjuk: „Ezért hagyja el apját és anyját a férfi, ragaszkodik feleségéhez, és ezért lesznek egy testté.” I. Mózes 2:24. Jézus maga ismételi ezt a verset a Máté 19: 5-ben, és hozzáteszi, „Úgyhogy már nem két test, hanem egy. Amit tehát Isten egybekötött, azt ember el ne válassza!” Máté 19:6. Pál apostol szintén erre az igeversre utal, megmagyarázva, hogy a házasságban történt összeolvadás „nagy titok”, Krisztus és az egyház képmása. (Efézus 5:32)

Fantasztikus ellenszer egy nagyon is valódi problémára

Nem igazán lehet félreérteni azt, hogy Isten úgy tekint a házasságra, mint szent és magasztos kapcsolatra! Isten ezt a kezdetektől fogva ilyennek szánta. Törvényeket is adott az emberiségnek, amelyek biztosítják a boldogságot, mindaddig, amíg megtartják őket. Sajnos azonban egyetlen engedetlen cselekedet megváltoztatott mindent, és a bűn bekerült Isten jó teremtésébe. Ha őszinték vagyunk, hamar beismerjük, még mindig a bűn a kapcsolatok rombolója; az ami szétbomlasztja a házasság összhangját és elhidegíti a szeretetet.

A legtöbb ember rájön, hogy eleve önzőnek születünk. Én-központú teremtmények vagyunk, azzal a hihetetlen képességgel, hogy a sajátunkat keressük a magunk élvezetére. Ez egy eléggé szegényes recept a boldog házassághoz! Jézus fantasztikus ellenszere erre a betegségre a Lukács 9:23-ban van írva. „Azután így szólt mindnyájukhoz: Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel naponként a keresztjét, és kövessen engem.”

Nem csak két szív, hanem két akarat

Hogy ezt jobban megértsük, meg kell értenünk, mit is jelent „megtagadni magunkat” és „felvenni a keresztünket”. Az egészen egyszerű dolgokban is meg tudjuk tagadni önmagunkat. Például ha valaki fogyni szeretne, meg tudja magától tagadni az édességet és az egészségtelen nyalánkságokat. Amiről viszont Jézus beszél, az világos, hogy jóval mélyebb ennél.

Annak, hogy „megtagadjuk magunkat”, saját akaratunkhoz van köze—saját vágyainkhoz, kívánságainkhoz, követeléseinkhez, amelyek a saját emberi természetünkből származnak. A bukás következtében a saját akaratunk szinte mindig ellentétes Isten akaratával. Egy házassági kapcsolatban hamar felfedezzük, hogy nem csak két szív és két élet egyesült, hanem két különböző személyiség is, mindkettő saját kívánságokkal!

Jézusnak szintén volt emberi akarata, de azt mondta, „ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied!” Lukács 22:42. Jézus önmaga megtagadását választotta, hogy tehesse Isten akaratát. Zsidók 10:9-ben azt mondja, „Íme, itt vagyok, hogy teljesítsem akaratodat!” Jézus azért jött, hogy Isten akaratát tegye emberi testében, és ez a saját akaratába került neki. Ő a példánk mindenben, így megtagadhatjuk magunkat mi is és tehetjük inkább Isten akaratát. Ennek az eredménye boldog kapcsolat és egyre jobb házasság lesz.

Jézus meghalt a kereszten, hogy vezekeljen a mi bűneinkért. Életében felvette a keresztjét—ez azt jelenti, hogy nem engedte élni a bűnt, ami az emberi természetébe volt fúródva. Erre Pál „Jézus halálaként” utal a 2 Korinthus 4:10-ben. Jézus hív minket, hogy kövessük ezen az úton, amelyen a bűn legyőzhető a Szentszellem erejével. Ha elfogadjuk hívását és követjük lábnyomait, akkor az élete is látható lesz a testünkben a körülöttünk lévők nyereségére és áldására, még a hitvesünkére is!

Gazdagíthatjuk egymás életét!

Remek hír, hogy Isten nem változtatta meg a véleményét a házasságról a bűn ellenére, ami a világba jött az első házaspár által! Szíve vágyik arra, hogy ez sikerüljön nekünk. Szeretetében ellátott minket törvényekkel, melyek megtartásával megszabadulhatunk emberi természetünktől és megtanulhatjuk egymást szeretni úgy, ahogyan Ő szeretett minket. Az emberi természet makacs alapanyag! Nagyon kevés kell egy kis nézeteltéréshez. Egy szokás, amit nem kedvelünk, egy meggondolatlan szó vagy egy kritikus pillantás is befelhőzheti kapcsolatunkat. Az emberi természet eléggé sértődékeny!

Istennek hála, hogy az Ő Igéje és törvényei azonban segítenek nekünk. Ha például követjük a Kolossé 3:12–14-ben leírtakat, akkor jó reménységünk van egy boldog és beteljesedett kapcsolatra, pontosan olyanra, amilyenre Isten tervezte. „Mint Istennek szent és szeretett választottai, öltsetek magatokra könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent.” Ez nem azt jelenti, hogy mindenben egyetértünk majd és ugyanaz lesz az álláspontunk minden dologban. Isten egyéniségeknek teremtett minket különböző személyiséggel és gondolkodásmóddal. Viszont bátoríthatjuk egymást alázattal, jósággal és könyörületességgel Isten törvényei szerint. Így gazdagíthatjuk egymás életét és pontosan olyan segítőtársak lehetünk a másik számára, amilyennek Isten szánt minket.

Kölcsönös bizalom és hűség kapcsolata

A Biblia azt írja, a házasság legyen megbecsült mindenki előtt. (Zsidók 13:4) Úgy érti, hogy legyen megbecsült kapcsolat mindkét fél számára. Isten szívében és tervében semmi keresnivalója nincsen zsarnok férfinek vagy nőnek, teljesen mindegy, milyen kulturális környezettel, vagy háttérrel rendelkezik.

A példabeszédek 18. részének 22. versében az áll, „Aki jó feleséget talált, kincset talált.” Isten a házassági kapcsolatot megáldotta kezdettől fogva. (I. Mózes 1:27-28) Tényleg az volt a szándéka vele, hogy kölcsönös bizalmon és hűségen alapuljon. Mint társak az élet útján, férj és feleség együtt dolgozik csapatként, megtanulják egyre jobban és jobban szeretni egymást, így együtt gyarapodhatnak minden jóban. Ha ez a tapasztalatunk, akkor őszintén mondhatjuk, boldog házasságban élünk. Mindezt annak tudatában, hogy ami jó, az mindig lehet még jobb!

Ha pedig még nem egészen tartunk itt, akkor sincsen semmi okunk arra, hogy feladjuk a reményt. Teljes bizalmunk lehet Istenben, hogy eljutunk addig! Isten még mindig szeret alkotni, és hogyha keressük és követjük a törvényeit és parancsait, új életet teremt majd bennünk. Akkor a házassági kapcsolatunkban is új teremtések lehetünk Krisztusban. „Mert az Ő alkotása vagyunk, akiket Krisztus Jézusban jó cselekedetekre teremtett, amelyeket előre elkészített Isten, hogy azok szerint éljünk.” Efézus 2:10.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.