Szerelmesem, Vőlegényem, Barátom

Szerelmesem, Vőlegényem, Barátom

Ilyennek ismered-e Jézust?

„Akié a menyasszony, az a vőlegény…” János 3:29

Furcsa elgondolásnak tűnhet, hogy Jézus a Vőlegényem, de ez ábrázolja egyszerűen a szoros, jelentőségteljes kapcsolatomat Vele. A kapcsolatot, amely a Jézusba vetett hiten alapul. Ez a kapcsolat egyre mélyül, ha követem az Ő példáját, Isten Szava iránti engedelmességét és oda vezet, hogy együtt leszek Vele örökre.

Szerelmesem

„Mi azért szeretünk, mert Ő előbb szeretett minket.” 1.Ján.4:19. Mivel szeretett téged és engem, Jézus elhagyta a menny biztonságát és szépségét, azt a helyet, amelyet gonosz nem érintett és amelyet átjárnak Isten erényei: szeretet, békesség, tisztaság és igazságosság. Eljött a földre egy olyan testben, amely tud fájdalmat érezni és megkísértetik mindenben éppúgy, ahogy mi is! (Zsid.4:15) Megtapasztalta a kísértést olyan dolgok iránt, amelyek szöges ellentétben álltak nemes vágyával, mely az emberiség megszabadítása a bűn terhétől. Átélt helyzeteket, melyek nagyban különböztek a biztonságos, békés otthontól, ahol Atyjával volt. Jézus hatalmas szenvedéseket állt ki és fáradhatatlanul szolgált, sosem engedett a csüggedésnek és keserűségnek, és nem fáradt bele a jóba. Minden kísértésben és próbában hűséges volt és győzött a bűn hatalma felett. Ez utat nyitott számomra, hogy legyőzzem az emberi természetemben lévő bűnt, és eggyé lehessek Istennel. Ha arra gondolok, mit áldozott fel értem Jézus, és mit jelent az élete számomra, az iránta való szeretetem és tiszteletem növekszik. Viszonozni akarom a szeretetét azáltal, hogy példáját követem.

Jézus az, akitől függök. „Ki ez a lány, aki a pusztából jön szerelmesére támaszkodva?” Én.Én.8:5. A puszta a kísértések és helyzetek, amelyekbe belekerülök az életben. Kísértések olyan dolgokra, amelyekről tudom, hogy rosszak. Kísértések, amelyek fájdalmasak, mivel én csak jó akarok lenni. Helyzetek, amelyeket nem értek, de megpróbálják Istenbe vetett hitemet. Helyzetek, amelyekben a határaimhoz érek. Jézus megérti, min megyek keresztül, megérti a kísértéseimet, mert egykor Ő is megkísértetett, pont, mint én (Zsid.4:15), és engedelmességet kellett tanulnia az élet helyzeteiben (Zsid.5:8). Ha hozzá fordulok imában és keresem vezetését, segít győzni és a jót választani. Az Ő szeretete erőssé tesz engem az élet próbáiban.

Vőlegényem

Jézus a szívem „királya”; neki akarok a leginkább tetszeni. Irántam való szeretete és tökéletes hűsége megnyerte a szívemet. Szeretném jobban megismerni Őt azáltal, hogy olvasom Isten Igéjét, imádkozom és követem példáját. Szeretném hallani a hangját a nap folyamán. Szól hozzám azáltal, hogy bátorító gondolatokat küld, helyreigazít és emlékeztet Isten szavára. Ösztönöz arra, ami Isten akarata szerint jó és igaz.

„Mert isteni buzgósággal buzgok értetek; hisz eljegyeztelek titeket egy férfiúnak, hogy mint szeplőtlen szüzet állítsalak a Krisztus elé.” 2.Kor.11:2 Méltónak lenni Jézushoz a legmagasztosabb elhívás. Ehhez tisztán kell tartanom magamat a bűntől és a világ szeretetétől. „Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése, nem az Atyától van, hanem a világból.” 1.Ján.2:16 Ehhez mindennapi harc és Istenbe vetett bizalom szükséges, mert Ő ad segítséget. Nem akarom elszomorítani Jézust, a Vőlegényemet, és ez késztet arra, hogy a jót válasszam és a gonoszt visszautasítsam. Amikor egy kísértés túl nehéznek vagy egy áldozat túl nagynak tűnik, akkor imádkoznom kell több szeretetért és hitért, és ez megerősíti akaratomat a jóra. Minél kedvesebb lesz Jézus számomra, annál inkább elhalványulnak a földi javak, kapcsolatok és dicsőség ahhoz képest, amit Vele nyerek.

Barátom

Jézus állandó társam és a legnagyobb támogatóm. Ő a kősziklám. „Jézus Krisztus tegnap és ma és örökké ugyanaz.” Zsid.13:8. Amikor az érzelmeim föl-le mennek, és változik az élet körülöttem, hozzá imádkozom, és így békét és bizonyosságot kapok. Érzem, hogy akkor van a legközelebb, amikor szükségem van a segítségére, és elismerem, hogy gyenge vagyok és könnyen megkísértetek a bűnre. „Mert amennyiben szenvedett, ő maga is megkísértetvén, segíthet azokon, akik megkísértetnek.” Zsid.2:18 Közösséget nyerek Istennel, és szellemem egy lesz az Ő Szellemével, ha megtagadom a bűnös gondolatokat és kívánságokat, és feladom saját akaratomat, ahogy Ő is tette, amíg a földön járt.

Jézus meg akarja osztani a mennyországot és Atyját igaz barátaival, akiknek ugyanaz a vágyakozásuk van minden jóra, tisztára és mások iránti szeretetre. A Vele kialakuló kapcsolat a megtéréssel kezdődik: behívjuk Jézust a szívünkbe, bűnbocsánatot nyerünk a múltbeli bűneinkért, és életünket az Ő kezébe tesszük. Újrakezdünk mindent és rendbe hozzuk a dolgokat Isten parancsolatai szerint. Ezután keressük a hitet Jézusban, a bűn feletti győzelemben, és engedelmesek vagyunk ehhez a hithez. Nagy jutalom vár az Ő barátaira. Találkozni fogunk Szerelmesünkkel, Vőlegényünkkel, Barátunkkal azon a tökéletes napon, és többé sohasem válunk el tőle az örökkévalóságban. Ahogyan egyik énekünkben énekeljük, amelyet a várakozás szellemében írtak: „Minden szentet meglátunk majd, akik egykor küzdöttek. Dicső nap, dicső nap! Mégis legnagyobb hős ott Jézus Krisztus, Megváltónk. Dicső nap, ó dicső nap!” (Az Úr Útjai #415)

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.