Négy cáfolhatatlan igazság Jézusról

Négy cáfolhatatlan igazság Jézusról

Íme, négy cáfolhatatlan igazság Jézusról, amely megmutatja, ki is Ő valójában.

7 perc ·

Néhány ember szereti összetákolni magának a saját „Jézusát” a Bibliából kiválogatott igeversekből, semmibe véve a többit. De itt van négy cáfolhatatlan igazság Jézusról, amely megmutatja, kis is Ő valójában. Ez az a Jézus, akit én megismertem.

Pál egy másik Jézust említ a 2 Korinthus 11:4-ben: „Mert ha valaki odamegy hozzátok, és más Jézust hirdet, nem akit mi hirdettünk, vagy más szellemet fogadtok be, nem akit kaptatok, vagy más evangéliumot, nem amelyet elfogadtatok, azt szépen eltűritek.”

Manapság sok Jézust hirdetnek, és még több keresztény veszekszik azon, hogy kinek van igaza és mi az igazság. De a zűrzavar közepette vajon muszáj ennyire nehéznek lennie olyasvalaki számára, aki vágyik rá, hogy kedves legyen Jézus előtt?

Jézus megkísértetett mindenben, mint mi

A Biblia többször említi, hogy Jézus ugyanúgy meg volt kísértve a bűnre, mint mi. Könnyű azt gondolni, hogy neki valamilyen mágikus, isteni trükkje volt, amelynek segítségével tiszta tudott maradni, de nem ez van írva. Jézus megtapasztalta, milyen kísértve lenni, mégsem vétkezett egyszer sem. Ez az egyik oka annak, hogy Ő olyannyira kész a megbocsátásra; tudja, milyen érzés kísértve lenni, hiszen átélte.

Ez az a Jézus, aki szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet (Zsidók 5:8), és aki így szól hozzám: „Tanuljátok meg tőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok.” (Máté 11:29). Csak akkor találom meg a Szentírás Jézusát, ha mély vágyam van arra, hogy kedves legyek Isten előtt.

„Mivel maga is kísértést szenvedett, segíteni tud azokon, akik kísértésbe esnek.” Zsidók 2:18.
„Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett.” Zsidók 4:15.

Jézus azért jött, hogy megszabadítson minket a bűntől

Az igazság Jézus földi küldetéséről az, hogy Ő azért jött, hogy megszabadítsa az embereket a bűneiktől. Ez nem csak bocsánat a bűnökre, amelyekhez hozzá voltak láncolva; amelyeket újra és újra elkövettek. Ő utat nyitott ahhoz, hogy becsületesen és feddhetetlenül járjunk, mint Ő.

Ez az a Jézus, akit követhetek, aki nem tett bűnt (1 Péter 2:22). A Jézus, akitől tanulni vágyom, és akit követni akarok. A Jézus, aki segíteni tud azokon, akik megkísértetnek (Zsidók 2:18).

„Jézus így válaszolt nekik: Bizony, bizony mondom nektek, hogy aki bűnt cselekszik, az a bűn szolgája. A szolga pedig nem marad a házban örökre: a fiú marad ott örökre. Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” János 8:34-36.

„Hiszen erre hívattatok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek, és példát adott nektek, hogy az ő nyomdokait kövessétek: ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját.” 1 Péter 2:21-22.

„Hanem – mivel ő, a Szent hívott el titeket – ti is szentek legyetek egész magatartásotokban.” 1 Péter 1:15.

Jézus gyűlöli a bűnt

Sok ember szereti hinni, hogy Jézus kedves, szeretetteljes és jó volt, de elfelejtkeznek arról, hogy ugyanakkor rendkívül radikális volt a bűnnel szemben, és gyűlölte a bűnt. Elfelejtik, hogy Jézus ezt mondta Péternek: „Távozz tőlem, Sátán”, a farizeusokat „meszelt síroknak” nevezte, az árusokat pedig ostorral zavarta ki a templomból. A bibliai Jézus radikális, és ég a vágytól, hogy az összes bűntől megtisztítsa a világot.

Jézus tökéletes példája annak, hogy „Szeresd a bűnöst, gyűlöld a bűnt”. Valójában, mivel irántunk való szeretete olyan hatalmas, gyűlölete az összes bűn és az általa okozott pusztítás ellen szükségszerűen éppen ugyanolyan nagy. Ő tudja, mennyire ártalmas a bűn, és utálja szenvedések között látni szeretett földi testvéreit és nővéreit.

Jézusnak az is vágya, hogy mi is épp annyira buzgók és radikálisak legyünk a bűnnel szemben, mint Ő. Ez annyira komoly és fontos, hogy Jézus még azt is elvárja tőlünk, hogy szakítsunk el minden köteléket, ami visszatarthat bennünket attól, hogy eljussunk ugyanerre a buzgó és forró gyűlöletre a bűn iránt.

A Jézus, akiben én hiszek, radikális a bűnnel szemben és meg akar szabadítani a bűntől, de ennek érdekében nekem be kell ismernem az igazságot magammal kapcsolatban. Be kell ismernem, hogy a természeti testemben nem lakik semmi jó, hogy így Jézus dolgozhasson egy megtört és bűnbánó szellemmel (Zsoltárok 51:19).

„Azért jöttem, hogy tüzet bocsássak a földre, és mennyire szeretném, ha már lángolna!” Lukács 12:49.

„Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet hozzak a földre. Nem azért jöttem, hogy békességet hozzak, hanem hogy kardot.” Máté 10:34.

Jézus szelíd és alázatos

Jézus szelíd, alázatos és szerény volt, és mindent Atyja kérése szerint tett. Megmosta a tanítványok lábát, szerette a szegényeket és nyomorultakat, és feladta mindenét, hogy szolgálhasson és áldhasson másokat.

Maga a tett, hogy Jézus elhagyta a menny dicsőségét és emberré lett, a szerénység és alázat legnemesebb cselekedete volt (Filippi 2:7).

„Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek.” Máté 11:29. Jézusnak ez a szelídsége és alázatossága nem gyengeség volt, hanem inkább egyfajta erősség. Ha megtanuljuk Jézustól, hogyan lehetünk olyan alázatosak, mint Ő, akkor nyugalmat találunk lelkünknek a minket gyötrő bűn feletti győzelmünk által.

Ez az a Jézus, akit én ismerek. Ez az élet, amelyet Krisztus élt, megragadott engem, és értéktelenné tette számomra a régi életemet. Köszönöm Istennek, hogy megtaláltam a szántóföldben elrejtett kincset, amiért érdemes eladni mindenemet (Máté 13:44). Köszönöm Istennek, hogy ismerhetem Jézust, az embernek Fiát.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.