Tegyetek tanítványokká minden népeket

Tegyetek tanítványokká minden népeket

“És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön, Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé […]

4 perc ·

“És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön, Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében, Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!” Mt.28.18-20

Itt látjuk, hogy milyen feladatot kaptak az apostolok Jézustól. Nem csak a kereszt lábához kell jönni, ahogy sok úgy nevezett evangélista és vallásos ének hív, hogy ott letegyék a bűnük terhét. Ha ezt teszik, akkor kereszténynek és újjászülöttnek számítanak. Jézus követésére való hívásának azonban egész más tartalma volt, ez az a tartalom, amit az apostoloknak kellett adniuk az embereknek, mikor Jézushoz hívták őket. Tanítványokká kellett tenniük őket.

Isten Igéjének meghamisítása

Sokan azon dolgoznak, hogy az embereket bűnbocsánatban való hitre juttassák és Istent keressék ínségükben, hogy segítséget és áldást kaphassanak. Ha erre eljuttatták őket, akkor elégedettek. A további munkájuk az, hogy erősítsék és megőrizzék őket ebben a hitben, ami gyakran nehéz feladat lehet.

Jézus úgy beszélt, hogy sokan hittek Benne: „Amikor ezeket mondá, sokan hivének ő benne. Monda azért Jézus a benne hívő zsidóknak: Ha ti megmaradtok az én beszédemben, bizonynyal az én tanítványaim vagytok; És megismeritek az igazságot, és az igazság szabadokká tesz titeket.” Ján.8,30-32. Tudjuk, hogy mi következett. Amikor tanítványokká akarta tenni őket, akkor gyűlölni kezdték őt. Így van ez ma is. Sokan, akik kereszténynek nevezik magukat és úgy vélik újjászülettek, az „evangélista” ellenségévé lesznek, mikor tanítvánnyá akarja tenni őket. Azonban ő ezzel a feladattal nem törődik. Az evangélista nagy ébredésekről akar híres lenni és nem vállalja azt a rizikót, hogy ez a tömeg ellenséggé legyen és elmenjenek.

Természetesen ezek az úgynevezett evangélisták maguk sem tanítványok vagy újjászületettek. Pál már abban az időben mondta: „Mert mi nem olyanok vagyunk, mint sokan, akik meghamisítják az Isten ígéjét; hanem tisztán, sőt szinte Istenből szólunk az Isten előtt a Krisztusban.” 2.Kor.2,17.

Csak kevesen

Jézus azt válaszolta annak, aki követni akarta őt, de előbb búcsút akart venni házanépétől: „És monda néki Jézus: Valaki az eke szarvára veti kezét, és hátra tekint, nem alkalmas az Isten országára.” Luk.9,62. Ki meri ezt mondani, ha valaki jön és vele akar menni? Az írásokból tudjuk, hogy kevesen alkalmasak Isten országára, de arra sokan, hogy nehézségeikben Istent segítségül hívják. Amikor Izráel ínségbe került, az egész nép megtért; de amikor Isten segített rajtuk, saját útjukra tértek.

Így van ez manapság a nagy gyülekezetekben, akik csak azért keresik Istent, hogy ne vesszenek el és segítséget kapjanak a földi élet nehézségeiben. Ezek fizetik a prédikátorok sokaságát, hogy erősítsék magukat abban a hitben, hogy Isten kegyelmes hozzájuk és rossz életük ellenére segít nekik és Isten Jézusért nem emlékezik meg bűneikről.

Ki taníthatja az embereket arra, hogy megtartsák mindazt, amit Jézus parancsolt? Ki alkalmas tanítványnak?

Ez a cikk a következő írások kivonataiból lett összeállítva : „Isten Evangéliuma” Skjulte Skatter Forlag, Norge 1988/1992) és „Tanulni megtartani” (BCC havilap „Skjulte Skatter” 1949. május.
© Copyright Stiftelsen Skjulte Skatters Forlag

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.