Túl messzire mentem ahhoz, hogy bűnbocsánatot kapjak?

Túl messzire mentem ahhoz, hogy bűnbocsánatot kapjak?

Nincs egyetlen bűnt sem, amiért Jézus ne halt volna meg.

Tehát van egy múltad. Egy múlt olyan cselekedetekkel és viselkedéssel, amely beködösítette a szellemedet. Elválasztott téged Istentől, amitől úgy érzed, velődig romlott vagy. Most viszont megbántad, amit tettél. Na de egy ilyen szegény szerencsétlen – mint te – még így is alkalmas volna a mennyek országába? Tudod, hogy Isten jó – de vajon annyira jó, hogy megbocsátja, amit tettél?

Az egyetlen dolog, amely kirekeszti az embert a mennyből, az a meg nem bocsátott bűn. Jézusnak hatalmában áll megbocsátani minden bűnt és minden káromlást. „Így kellett szenvedni a Krisztusnak, és feltámadni a halálból harmadnapon: És prédikáltatni az ő nevében a megtérésnek és a bűnök bocsánatának minden pogányok között.” Lukács 24:46–47. Jézus szenvedett és meghalt a világ összes bűnéért (1 János 2:2), és hatalma van az összes bűnt megbocsátani és bevetni azokat a tenger mélyére, hogy ne kelljen megemlékezni róluk többé. Nem hiszed, hogy Ő megteszi ezt érted? Nincs egyetlen bűn sem, amiért Jézus ne halt volna meg.

Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők, Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát. Ilyenek voltatok pedig némelyek, de megmosattattatok, de megszenteltettetek, de megigazíttattatok az Úr Jézusnak nevében és a mi Istenünk Szelleme által.” 1 Korinthus 6:9-11.

Pál itt olyanokhoz szólt, akik régen mélyen a bűnben éltek, de mikor hallották az igét, elismerték bűneiket és Jézusnak adták életüket. Nem csupán megbocsátást nyertek, hanem segítséget is a Szent Szellemtől, hogy végezzenek ezekkel a bűnökkel és új életet éljenek.

Bűnbánat és bűnbocsánat

Amikor Péter apostol szembesítette a zsidókat Pünkösd napján azzal a ténnyel, hogy keresztre feszítették Isten Fiát, a Messiást, aki megmentésükre jött, akkor teljesen összetörtek. El tudod képzelni, mit érezhettek? Biztos azt gondolták, hogy erre nincs bocsánat. „Péter pedig monda nékik: Térjetek meg és keresztelkedjetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnöknek bocsánatára… Akik azért örömest vevék az ő beszédét, megkeresztelkedének.” Apostolok cselekedetei 2:38-41.

Még ezek az emberek is – akik megtagadták a Messiást, visszautasították, míg itt élt a földön, és végül megfeszítették – képesek voltak megbánni bűneiket és bocsánatot kaptak azért, amit elkövettek. Az Ő jósága, szeretete és hosszútűrése irántunk nem ismer határokat.

Ennek a bűnbocsánatnak van egy feltétele. Nincs bocsánat megbánás nélkül. Megbánás pedig nincs a bűn beismerése nélkül. Nem kaphatsz bocsánatot, ha cselekedeteidért nem vállalod a felelősséget. El kell ismerned az igazságot – azt, hogy igenis vétkeztél és megbánásra van szükséged. Tényleg a szíved mélyéből megbántad tetteidet? Szilárdan elhatároztad, hogy többé nem akarsz így viselkedni, hanem elhagyod régi bűnös utaidat, és újat kezdesz Jézus tanítványaként? Akkor kaphatsz bocsánatot! „Kérjetek, és adatik néktek.” Máté 7:7. Senki sem lesz kirekesztve a mennyből, aki megbánja bűneit.

Mindazonáltal létfontosságú, amit Jézus mond a Máté 6:14–15-ben: „Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei Atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei Atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket.”

Jézus ennél érthetőbb nem is lehetett volna. Ha bocsánatot kérsz, de nem vagy hajlandó megbocsátani másoknak, akkor számodra nincs bocsánat. Nem tarthatod a haragot, mert akkor bűnbocsánat nélkül kerülsz az örökkévalóságba, függetlenül attól, mit tettek az emberek ellened.

Az egyetlen megbocsáthatatlan bűn: a Szent Szellem káromlása

Jézus beszél egy bűnről, amely megbocsáthatatlan.

„Azt mondom azért néktek: Minden bűn és káromlás megbocsáttatik az embereknek; de a Szellem káromlása nem bocsáttatik meg az embereknek. Még aki az ember Fia ellen szól, annak is megbocsáttatik; de aki a Szent Szellem ellen szól, annak sem ezen, sem a más világon meg nem bocsáttatik.” Máté 12:31-32.

Ebben az esetben – amiről Jézus beszél – a farizeusok azt állították, hogy Jézus az ördögök fejedelmének, Belzebubnak erejével tesz csodákat. Valójában a Szent Szellem erejével tette ezeket. Ez volt az ő káromlásuk, hogy arra, ami valójában tiszta és szent volt, ezt mondták: tisztátalan és gonosz (Márk 3:30).

A Szent Szellemet az igazság Szellemének is nevezik (János 16:7–13). Ő megmutatja neked az igazságot magadról – bűneidet, s hogy ezekkel mit kell tenned. Ha nem ismered el az igazságot, hogyan lennél képes megbánásra? Ha a megbánásra képtelen vagy, hogyan lehetne megbocsátani neked? Ha nem kapsz bocsánatot, hogyan lehet bármilyen reménységed az örök életre? Hogyan lehetnél megmentve?

A mostani időben a Szent Szellem káromlása azt jelenti, hogy újra és újra szándékosan megkeményítetted a szívedet az igazsággal szemben, és hitetlenségben folytatod életed. Tulajdonképpen hazugnak nevezed a Szent Szellemet, és ez káromlás. Nincs bocsánat annak, aki hitetlenségben hal meg, mert folyamatosan visszautasította a Szent Szellem figyelmeztetéseit. Ez megbocsáthatatlan káromlás. De amíg érzed, hogy Isten dolgozik veled és hív téged, addig van remény számodra.

Az igazság szabaddá tesz

Ha ezt kérdezed: „Annyira rossz, amit tettem, hogy emiatt ki leszek rekesztve a bűnbocsánatból és a mennyek országából?”, akkor biztos lehetsz abban, hogy a válasz nem. A szellemi szegénységed – a bűn beismerése és a vágy, hogy elfordulj a bűntől – megbánáshoz vezet téged, és hogy Istenhez fordulj. Lehetetlen „véletlenül” káromolni a Szent Szellemet. Akik elkövetik a megbocsáthatatlan bűnt, azokat ez nem is érdekli; hitetlenségük miatt nem aggódnak azon, hogy meg lesz-e bocsátva nekik, vagy sem.

Szeresd az igazságot! Az igazság szabaddá tesz téged. Nagy kegyelem van az életeden – megszabadulhatsz attól, hogy a bűn szolgája légy, és Jézus igazi tanítványa lehetsz (János 8: 31–34). Ő nem csupán megbocsátani tudja a bűneidet; meg is tud menteni attól, hogy bűnt kövess el. Használd ki ezt a kegyelmet! Neki hatalmában áll megmenteni azokat, akik elismerik az igazságot ínségükben. Ha megkapod a Szent Szellemet, aki megmutatja a bűneidet, akkor Ő erőt is ad neked, hogy legyőzd a bűnt.

A keresztre feszített tolvaj a „halálos ágyán” lett megmentve; semmije sem volt, amit magával vihetett volna az örökkévalóságba. Jézus mégis ezt mondta neki: „Ma velem leszel a paradicsomban.” Vajon nem sokkal jobb még ma megbánni a bűneidet és Istenhez fordulni, amikor szól a szívedhez? Így, ha ezen az úton mész tovább, amikor meghalsz, egyenesen a mennybe jutsz azzal a biztosítékkal, hogy örök életed lesz! Igen, megbánhatod a bűneidet és bocsánatot kérhetsz értük még ma. Mostantól elindulhatsz az igazság útján az Úr Jézus és Isten Szent Szelleme által tisztára mosott és feloldozott lelkiismerettel.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.