Erre az útmutatóra van szükséged a bűn legyőzéséhez

Erre az útmutatóra van szükséged a bűn legyőzéséhez

Isten győzelmes életre hívott el minket. Íme a leírás arról, hogyan tudunk uralkodni a bűn felett.

6 perc ·

„De hála legyen Istennek, aki Krisztus ereje által mindenkor diadalra vezet bennünket, és ismeretének illatát terjeszti általunk mindenütt.” – 2 Korinthus 2:14.

Mindenkor diadal! Az ilyen szavaktól nem történhet másként, mint hogy a szívünk lángra lobban! Sátán, a kívánságaink és a világ mindenkor a lábunk alatt van! Ez lehetséges és erre vagyunk elhívva. (Lukács 10:19; 1 Péter 2:21.)

Legyőzni a bűnt: Isten erre hívott el minket

Ez a mi elhivatásunk, hogy tökéletesen győzelmes életet éljünk. Isten tökéletes győzelemről – más szóval bűn feletti győzelemről – szóló Igéje évszázadokon át hirdettetett az emberiség számára, de a többségnek ez továbbra is csak egy sötétben világító fénypont. Az Ige ígéretei nem váltak élettapasztalattá náluk. Isten akarata az, hogy hallgassunk a prófétai szóra, míg nappal virrad és hajnalcsillag kél fel szíveinkben. (2 Péter 1:19) Krisztus kell legyen a fényünk, mert csak „Őbenne” győzhetünk. Isten Igéje elűzi a sötétséget és hitetlenséget.

Isten már az első embereknek is beszélt a győzelemről. „Ha pedig nem jó a szándékod, a bűn az ajtó előtt leselkedik, és rád vágyódik, de te uralkodjál rajta!” – I. Mózes 4:7 (angol ford.) Kain nem figyelt Isten beszédére; szívében elfordult és saját kívánsága szerint cselekedett. Még a bűn feletti uralkodásra is kapott volna erőt, de nem ezt választotta. Mi viszont halljunk és cselekedjünk is az Ige szerint, amit Isten most is szól, mert Ő nem változott. Róma 5:17-ben a kegyelem bőségéről és az igazság ajándékáról olvashatunk, melynek segítségével élni és uralkodni fogunk Jézus Krisztus által. Isten győzelmet kíván meg tőlünk és ehhez erőt is ad nekünk. Ezek a hatalmas erők, melyekre szükségünk van, a hitben rejlenek, mert a hitünk az a győzelem, amely legyőzte a világot. (1 János 5:4.)

Akkor van győzelmünk és áldás rajtunk, ha nem visszük véghez a testünk kívánságait, hanem ellenállunk minden csábításának. Ha ilyen módon kitartunk, akkor megkapjuk az életnek koronáját, melyet Isten azoknak igért oda, akik szeretik Őt. (Jakab 1:12.) Ám itt rejlik a nehézség: ez a keskeny út – de ugyanakkor a királyi autópálya is, mely az életre vezet.

Vigyázz! – a győzelem első feltétele

 „Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Vigyázzatok!” – Márk 13:37.

Ez az első feltétele a győzelemnek. Aki mindig vigyáz és imádkozik, az mindig győz és elkerüli a felesleges kísértéseket. Ha ezt tesszük, akkor nem leszünk afelett kísértve, amit el bírnánk viselni. Akkor Isten a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjuk azt viselni. (1.Kor.10:13.) Nem olyan nehéz elhagyni e világ dolgait, ha gondolataink Istenben vannak. Azonban, ha nem látunk a földieken túl és csak a láthatókra tekintünk, akkor nem olyan könnyű, mikor Sátán és a kívánságok viharként csapnak le ránk. Ám ha elménk olyan dolgokkal van megtöltve, amelyek jók Isten szemében, akkor legyőzhetetlenek vagyunk; őrködünk és a gonosz nem érinthet minket. Így Krisztussal élünk és Vele uralkodunk a bűn felett és mindenkor diadalra jutunk – legyőzzük a bűnt! (1 Timótheus 2:3; 1 János 5:18.)

Isten Igéje mindig megmutatja, mi a tökéletes és a Szellem ugyanebbe az irányba vezet bennünket. E cél eléréséhez harcolnunk és szenvednünk kell. Testünk Szellemmel szembeni ellenállását le kell győzni. Akkor – mikor tekintetbe vesszük Isten tökéletes követelményét arra, hogy igazak és jók legyünk, mint Ő – kell figyelembe vennünk, hogy Isten hosszútűrése a mi megváltásunkat szolgálja, hogy lelkünkben megfáradva el ne csüggedjünk. (2 Péter 3:14-16; Zsidók 12:3.) Rendkívül nagy szükségünk van Isten hosszútűrésére, kiváltképpen amikor a foltoktól és ráncoktól való megtisztulásra kerül a sor, hogy tökéletesen állhassunk Ő elé!

Isten mértéktelenül jó!

Az Úr igen irgalmas és könyörületes (Jakab 5:11) és hosszan tűr értünk, mert nem akarja, hogy elvesszünk. (2 Péter 3:9) Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen! (Jel. 22:17) Támogat az Úr minden elesettet. (Zsolt. 145:14) Mindenkit szorosan nyomon követ, „Tettei szerint fizet az embernek: mindenki azt találja, amit keresett.” (Jób 34:11) A hűtlenség és a felelősség elkerülése elveszi a maga igaz ítéletét. Isten nem mérsékli elvárásait miután világosságot adott nekünk a győzelmes életet illetően. Mózes nem mehetett be az ígéret földjére, mert ráütött a sziklára ahelyett, hogy beszélt volna hozzá. „Rám is megharagudott az Úr miattatok, és azt mondta: Te sem mégy be oda.” (V. Mózes 1:37) Ennyire pontosan veszi Isten a parancsolatok megtartásáról szóló követelményt. (II. Mózes 23:20-21.)

Egyetlen engedetlenség – még ha oly kicsi is – örök veszteséggel jár.

Isten határtalanul jó; csodálatos dolgokat képes véghez vinni bűnös, de alázatos emberekben. Ha hiszel, megláthatod Isten dicsőségét. Győztest faraghat belőled, aki az Ő erejében erős és mozdíthatatlan, mint Sion hegye. Napod soha többé nem megy le. Mindenkor győzelem!

„Nem megy le többé a napod, és a holdad sem fogy el, mert az Úr lesz örök világosságod, letelnek a gyászod napjai.” – Ézsaiás 60:20.

Ezt a cikket norvég nyelvről fordítottuk és először “Győzelem” címmel jelent meg a BCC Skjulte Skatter (Elrejtett Kincsek) című folyóiratában 1935 augusztusában.
© Copyright Skjulte Skatters Forlag | ActiveChristianity

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.