Mi a hit, ha az által leszünk megváltva?

Mi a hit, ha az által leszünk megváltva?

Közel lehetetlen a hit jelentését dióhéjban kifejezni, azonban néhány dolog alapvető fontosságú a koncepció megértéséhez.

7 perc ·

Mi a hit? Ez egy túl sokat állító kérdésnek tűnhet, mivel a hit nem látható vagy megfogható, és valójában mindenki számára mást és mást jelenthet! Kérdezhetjük konkrétabban: Mit jelent a hit egy Keresztény számára? Közel lehetetlen a hit jelentését dióhéjban kifejezni, azonban néhány dolog alapvető fontosságú a koncepció megértéséhez.

A hit egy döntés

Először is, a keresztény hit feltétel nélküli hit a Bibliában, az emberiséghez szóló Isten Igéjében, mely igaz, megpróbált és változatlan. A hit teljes és feltétel nélküli bizonyosság Istenben, felém való szeretetében és erejében, amivel segíthet nekem bármely helyzetben, amivel életutamon találkozok. „Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt, mert aki az Istenhez járul, annak hinnie kell, hogy ő van, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik.” Zsidók 11:6

A hit egy választás. Szükségem van hitre, hogy keresztény lehessek. Azt választom, hogy hiszek Jézus Krisztusban, hogy meghalt a bűneimért, és azáltal, hogy hiszek benne, a bűneim megbocsáttatnak. Az ígéret világos. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” János 3:16 Egy Személyben való hit az, ami megmentheti a hívő lelkeket, nem pedig egy bizonyos filozófiában vagy szabályzatban való hit.

Minden keresztény egyetért abban, hogy a megváltás ajándék, nem pedig az erőfeszítéseinkkel érjük el. „Mert kegyelemből tartattatok meg, hit által; és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; Nem cselekedetekből, hogy senki ne kérkedjék.” Efézus 2:8-9 Beismerni a bűneimet és megbánni azokat az első és legfontosabb lépés. Viszont továbbra sem válthatom meg saját magamat! „Mert a bűn zsoldja halál; az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.” Róma 6:23 Azért, hogy megkapjam ezt az ajándékot, hinnem kell, és személyesen el kell fogadnom azt az ajándékot Istentől, amit Fiában adott nekem. A bűnök bocsánata egy nagyszerű kezdet és hatalmas örömmel jár minden igaz, Jézusban hívő számára. Nem kis dolog felszabadulnia a lelkiismeretnek a bűntudattól és annak terhétől!

Mi a következő?

Tehát kegyelem által váltattam meg, hitbeli cselekedet következtében. Azt választom, hogy hiszek. És azután? Továbbra is szükségem van hitre? Igen, amennyiben olyan életet akarok élni, amely tetszik a Megváltónak, akiben hittem! Habár a bűntudatnak vége, a természetemben lakozó bűn továbbra is sok kísértés okozója lesz. A következő vers az Efézusi levél második részében elmondja, mik Isten gondolatai velünk kapcsolatban a megváltás kezdeti tapasztalatait követően„Mert az Ő alkotása vagyunk, teremtvén Általa a Krisztus Jézusban jó cselekedetekre, amelyeket előre elkészített az Isten, hogy azokban járjunk.” Efézus 2:10 Tehát Isten valami sokkal nagyobbat és csodálatosabbat tartogat számunkra az után, hogy hittünk a bűnbocsánatban.

Róma 5:10-ben is írva van: „Mert ha, mikor ellenségi voltunk, megbékéltünk Istennel az ő Fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által minekutána megbékéltünk vele.” Jézus élete egy tevékeny élet volt. „Ámbár Fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet.” Zsidók 5:8 Azért, hogy megtartassak az Ő élete által, hitre van szükségem, amely tettekhez vezet. Pál a hitben való engedelmességnek hívja ezt. (Róma 1:5)

Jézus nagy előfutárunk, a hitünk szerzője és bevégzője. (Zsidók 12:2) Minden ószövetségi hithős hitben cselekedett. Tevékenyek voltak. Minden egyes közülük hitt – és cselekedett! Hit által készített Noé bárkát, hit által engedelmeskedett Ábrahám, és így tovább. (Zsidók 11)

Tettekre fel!

János egyszerűen írja: „Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága.” János 1:4. Jézus életének világossága az, amiben járnom – cselekednem kell! Ha valóban engedelmeskedni akarok Isten élettörvényeinek, amelyek az Ő Igéjében találtatnak, hamarosan egy csatában találom magam a bűn ellen, amelyre a világosság rámutat. Ez a hitnek szép harca!

Hogy megnyerjem a csatát, egy olyan erőben kell hinnem, amely rajtam kívül található meg – a Szent Szellemben lévő erőben, Jézusban, aki megígérte, hogy megment engem – de ebben a legmesszebbmenőkig. (Zsidók 7:25) Ez a folyamatban lévő megváltás a hit munkája. Semmi köze az érzéseimhez, ami úgy mehet le és fel, akár egy jojó. Azonban mikor hiszek Istenben, és az érzelmeim és emberi értelmem ellenére a szívemet engedelmességre bírom, akkor Isten is akcióba lép! Kegyelmet és segítséget küld az ínség idején, és minden dicsőség, amelyet a megváltás szerzett, Őhozzá tartozik!

A hit megnyitja az ajtót egy győzelmes életre! Hit által igazán győzedelmeskedhetünk, ahogyan Ő is győzedelmeskedett! „És az a győzedelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk.” I. János 5:4. Hiszek az Ő megmentő erejében. Hiszek benne, hogy amikor felveszem a keresztemet és megtagadom önmagamat, ahogyan Jézus is tette, vagy ahogyan az Írásban is van, „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve”, és győzelmet aratok a bűn és önmagam felett. „Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve: többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem; azt az életet pedig, amelyet most testben élek, az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem.” Galaták 2:20

A hit értékes tulajdon! Ahogyan az elején említettük, láthatatlan és megfoghatatlan. Jézus azt mondja a kételkedő Tamásnak: „Boldogok, akik nem látnak és hisznek.” János 20:29. Péter is ír erről a kegyelem állapotáról. „Őt szeretitek, pedig nem láttátok, őbenne hisztek, bár most sem látjátok, és kimondhatatlan, dicsőült örömmel örvendeztek, mert elértétek hitetek célját, lelketek üdvösségét.” I. Péter 1:8-9. Az élő hit eredménye mind látható, mind megfogható! A tanítványok látták és megérintették Jézusban, és az elhívásunk keresztényként az, hogy ugyanerre az örömteli és dicsőséges életre jussunk – hit által!

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.