Lehetséges elszakadni a bűntől?

Lehetséges elszakadni a bűntől?

A Bibliában újból és újból arról olvasunk, hogy „többé ne vétkezz”, „szakadj el a bűntől” stb. Ám valóban lehetséges ez? Megtudhatod ebből a cikkből.

14 perc ·

Lehetséges (tudatos) bűnök nélkül élni?

„Jézus pedig ezt mondta neki: Én sem ítéllek el téged, menj el, és mostantól fogva többé ne vétkezz! – János 8:11.

„Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek;” – 1 János 2:1.

Valóban lehetséges bűn elkövetése nélkül élni? Igen, egészen biztosan. Nem csak lehetséges, hanem ezt jelenti alaposan újjászületni és Isten gyermekévé lenni. János apostol olyan világosan írja: „Aki a bűnt [szándékosan] cselekszi, az az ördögtől van.” és „Aki az Istentől született, az nem cselekszik [szándékosan] bűnt, mert az Ő magja van benne, és nem vétkezhet, mert az Istentől született.” – 1 János 3:8-9.

Isten igaz gyermekei meg akarják tartani az Ő parancsolatait. A bűnbocsánat feltétele bűneink elismerése és az isten szerinti szomorúság, mely megbánhatatlan megtérést szerez az üdvösségre. (2 Korinthus 7:10.) A megtérés azt jelenti, hogy nem akarunk újból bűnt tenni egyik olyan területen sem, amelyről tudjuk, hogy Isten törvényének áthágása. Isten Igéjébe vetett hit által születünk újjá és adjuk életünket Jézusnak. Levetve tehát minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigységet és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők a hamisítatlan szellemi tejet kívánjuk, hogy azon növekedjünk az üdvösségre. (1 Péter 1:23; 1 Péter 2:1-2.) Az Újszövetségben elérhető ez az élő reménység, mely az Ószövetségben nem volt elérhető.

A különbség az Ó- és Újszövetség között

Az Ószövetségben a törvény büntette azokat, akik tudatosan és szándékosan követtek el bűnt, de volt bocsánat azokra a bűnökre, melyeket nem szándékosan tettek és még olyan komoly vétkekre is, amikor az illetőt legyőzte a bűn és megbánta tettét. Azonban bűnért való áldozatra volt szükség, egy állatra, amit a bűnös helyett öltek meg. A szándékos bűnök ismerete és a következményeitől való félelem megfékezte a bűnt a zsidó társadalomban, de a megölt állat semmit sem tudott tenni annak érdekében, hogy az illető ne vétkezzen újra.

Az Újszövetségben viszont Jézus nem csak meghalt a bűneinkért, mint szeplőtlen Bárány, hanem fel is támadt a halálból és most képes megadni nekünk minden szükséges segítséget ahhoz, hogy úgy éljünk, ahogyan Ő élt: bűn nélkül. Ahogyan Pál prédikált a zsidóknak az Apostolok cselekedetei 13:38-39-ben: „Vegyétek tehát tudomásul, testvéreim, férfiak, hogy őáltala hirdetjük nektek a bűnök bocsánatát, és mindabból, amiből Mózes törvénye által nem igazulhattatok meg, őáltala mindenki megigazul, aki hisz.” A törvény csak azokat a bűnöket tudta kárhoztatni, melyeket a testen kívül követtek el, de nem tudott segíteni nekik felhagyni a gondolataikban elkövetett bűnökkel és megszabadulni a bűnös kívánságoktól és indulatoktól.

Amit Jézus tett értünk

Viszont most az élet Szellemének törvénye Jézus Krisztusban képes megszabadítani minket a bűn és halál törvényéből. „Amire ugyanis képtelen volt a törvény, mert erőtlen volt a test miatt, azt tette meg Isten, amikor bűnért való áldozatként tulajdon Fiát küldte el a bűnös testhez hasonló formában, és kárhozatra ítélte a bűnt a testben, hogy a törvény követelése teljesüljön bennünk, akik nem test szerint járunk, hanem Szellem szerint.” – Róma 8:2-4.

Hogyan tudta ezt Jézus, mint ember megtenni, aki mindenben kísértést szenvedett hozzánk hasonlóan? (Zsidók 4:15.) Az elméje arra volt beállítva, hogy Atyja akaratát cselekedje, ne a sajátját. Szívében halálbüntetést hordott minden gondolat ellen, mely engedetlen volt Atyja iránt és amely bűnt akart tenni. Emberként hozzánk hasonló természete volt, megalázta magát és engedelmes volt mindhalálig, egészen a keresztfáig (Filippi 2:8) és amikor meghalt a Golgotán és azt kiáltotta „Elvégeztetett!”, akkor győzött minden bűn felett, mely testében volt. Nem csak meghalt az egész világ bűneiért, de fel is támadt a halálból és „üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen Ő mindenkor él, hogy esedezzék értük.” – Zsidók 7:25.

Hogyan segít nekünk?

Most lehetséges Krisztusban új teremtménnyé lenni. Amit Ezékiel prófétált, most mindannyiunkban valóra válhat. „Új szívet adok nektek, és új szellemet adok belétek… Az én Szellememet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok és teljesítsétek… Megszabadítalak benneteket minden tisztátalanságotoktól… Akkor majd visszagondoltok arra, hogy milyen gonoszul éltetek, és milyen rosszak voltak tetteitek, és megundorodtok magatoktól utálatos bűneitek miatt… Én, az Úr megmondtam, és meg is teszem! … Így szól az én Uram, az Úr: Még azt is kérheti tőlem Izráel háza, hogy ezt tegyem velük…” – Ezékiel 36:26-37. Mondhatta volna Isten ennél világosabban? Ha hiszünk Őbenne és engedelmeskedünk Neki, akkor meg fog történni. A kérdés csak az, hogy mennyire akarunk megszabadulni a bűntől; hogy Istent keressük-e teljes szívből azért, hogy az az indulat legyen bennünk, amely Jézus Krisztusban volt, hogy inkább meghalunk, minthogy vétkezzünk?

Ezt az új elmét és a Szent Szellemet adja azoknak, akik engedelmeskedni akarnak neki. (Ap.csel.5:32.) Hit által döntök úgy, hogy levetem az óembert tetteivel együtt és felöltöm az új embert, aki Teremtőjének képmására állandóan megújul, hogy egyre jobban megismerje Őt. (Kolossé 3:10.) Innentől kezdve halottnak tartjuk magunkat a bűn számára, de élőnek Isten számára a mi Urunk Jézus Krisztusban, hogy ne uralkodjék a bűn a mi halandó testünkben, hogy engedelmeskedjünk kívánságainak, hanem Isten szolgálatába állunk, mint akik a halálból életre keltünk, és tagjaink az igazság fegyvereiként szolgálnak Istennek, hiszen a bűn nem uralkodik rajtunk. (Róma 6:11-14.)

Ez egy változás a hozzáállásunkban és egy pillanat alatt végbe mehet. Elkötelezzük magunkat arra, hogy többé ne a bűnt, hanem Istent szolgáljuk és akaratát tegyük.

Továbbra is eleshetünk

Mondhatod magadban: „Nem akarom a bűnt tenni, de néha elesek. Nem tehetek róla.” Bűnbe esni nem ugyanaz, mint szándékosan bűnt tenni. Ez gyakran megesik keresztény életünk elején, mert meg kell tanulnunk Szellemben járni, éppúgy, mint egy kisgyermeknek. Agya még nem fejlődött eleget ahhoz, hogy testét egyensúlyban tartsa és eközben elég erős és figyelmes is legyen a botlás elkerüléséhez. Nem szándékosan esik el és a gondozója azonnal felemeli, letörli könnyeit és folytatásra biztatja. Sikerülni fog azoknak, akik megtanulják, mi szükséges ahhoz, hogy ne essenek el.

Nem lesz azonnal 100%-os győzelmünk, különösen, ha bűnben éltünk és felvettünk néhány rossz szokást. Azonban megtanulhatunk jó szokásokat, mint imádkozni és Isten Igéjéből táplálkozni és a Szellem hangjára hallgatni. Az Úr közel van és hallja azoknak a kiáltásait, akik elesnek a bűnben és felemeli őket és segít nekik parancsolatainak útján járni.

Mit tegyünk, hogy ne essünk el

Az esések nagyobb komolyságot kellene munkáljanak bennünk, hogy az a beállítottságunk legyen, ami Jézusnak volt: „Ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott istenfélelméért.” – Zsidók 5:7. Az a fontos, hogy soha ne veszítsük el a győzelembe vetett hitünket.

Megtanulni botlás nélkül járni az egy folyamat és Isten szándéka az, hogy sikerüljön. „Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.” – Ézsaiás 40:29-31.

Mik a test cselekedetei?

Vannak a „test cselekedetei”, bűnök, melyekről nincsen tudomásunk. Még ha Isten törvényét szolgáljuk elménkkel, akkor is látjuk a „bűn törvényét” vitézkedni tagjainkban – például ingerlékenységgel vagy feszélyezettséggel. A test cselekedete nem ugyanaz, mint szándékosan vétkezni vagy elesni. Ameddig van természeti testünk, addig nem tehetünk jobbat, mint ahogyan Pál apostol írja: „Tehát én magam értelmemmel ugyan Isten törvényének szolgálok, testemmel azonban a bűn törvényének.” – Róma 7:25. Ekkor mondják azt sokan, hogy nem lehetséges bűn nélkül élni. Nem, nem mondhatjuk azt, hogy „nincsen bennünk bűn” (1 János 1:8), azonban nincsen kárhoztatásuk azoknak, akik Jézus Krisztusban vannak, akik nem járnak természeti test (tudatos bűnök) szerint, hanem a Szellem szerint. (Róma 8:1.) Nem győzhetünk olyan bűnök felett, amelyekről nincsen tudomásunk. Viszont, amikor a test cselekedeteire a Szellem rámutat, akkor elítélhetjük és a halálba adhatjuk ezeket. (Róma 8:13; 1 János 1:7-10.)

Ez egy tanítvány élete, más szóval megszentelődés. Miután a bűntől megszabadultunk és Isten szolgái lettünk, már ez meghozta gyümölcsét, a megszentelődést, amelynek vége az örök élet. (Róma 6:22.) Tehát lehetséges tudatos bűnök elkövetése nélkül élni azáltal, hogy levetjük az óembert és elkötelezzük magunkat arra, hogy engedelmeskedjünk Istennek és megmaradjunk ebben, hogy többé ne essünk bűnbe gyengeségünkben, és végezetül, hogy elítéljük és a halálba adjuk a test cselekedeteit, hogy egyre inkább és inkább Jézus képére változzunk át. Ami az embereknek lehetetlen, az Istennél lehetséges.

Itt olvashatsz többet: Mit jelent megölni a test cselekedeteit?

Végezhetünk Sátánnal örökre

Jézus kivásárolt és felszabadított Sátán zsarnoksága alól. Sátánnak, „a vádolónak” többé nincs joga vádolni minket bármivel is, mert Jézus Krisztus szolgái vagyunk és egyedül csak Neki, Mesterünknek felelünk. Sátánnak nincs joga vádolni minket régi bűneink miatt, melyekből megtértünk és amelyek megbocsáttattak. Nincs joga vádolni minket csak azért, mert kísértve vagyunk és nincs joga vádolni minket a test azon cselekedetei miatt, amelyekért Jézus nem kárhoztat minket. Kárhoztatnunk kell minden gondolatot, ami azért jön tőle, hogy lenyomjon vagy hogy épp felfuvalkodottá tegyen. (2 Korinthus 10:5.) Egyetlen érdeklődésünk, hogy olyanokká legyünk, mint Mesterünk és ezért a halálba adjuk azokat a dolgokat, amelyeket Ő gyűlöl – „a paráznaságot, a tisztátalanságot, a szenvedélyt, a gonosz kívánságot és a kapzsiságot, ami bálványimádás,” úgy, mint „a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az istenkáromlást és a gyalázatos beszédet” és minden féle hazugságot. (Kolossé 3:5-9.) Helyettük azokra a dolgokra törekedünk, melyek Krisztushoz tartoznak – „könyörületes szív, jóság, alázat, szelídség, türelem, egymás elhordozása, és megbocsátás… Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, és legyetek háládatosak.” (Kolossé 3:12-15.) Mindezek a dolgok a mieink, ha kérjük és ezeket a jutalmakat kapjuk, ha szilárdan kitartunk a hitben a kísértés idején és ha nem engedünk testünk kívánságainak.

Lehetséges bűn nélkül élni!

„Mivel tehát Krisztus testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felismeréssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől, hogy többé ne emberi vágyak, hanem Isten akarata szerint éljétek le testi életetek hátralevő idejét.” – 1 Péter 4:1-2.

Ez most teljesen lehetséges. Jézus Krisztus által elszakadhatunk a bűntől és életünk hátralevő részét élhetjük Isten jó, kedves és tökéletes akarata szerint. Mi lehet ettől jobb? Most mind azok, akik meg vannak terhelve bűnös hajlamaiktól, mindegy milyen keményen próbálják megfékezni azokat, Őhozzá jöhetnek és nyugalmat találnak. (Máté 11:28-29.) Az iga, amiről Ő beszélt, az a kereszt, amit maga is felvett nap mint nap, a kereszt, melyet Pál dicsért és amiről azt akarta, hogy a Korinthusiak jobban ismerjék, mint bármi mást. (Lukács 9:23; Galaták 6:14; 1 Korinthus 2:2.)

Elszakadhatsz a bűntől! Higgy ebben, hozd meg a döntést és soha ne add fel! Sikerülni fog neked, mint ahogy sok más embernek is sikerült az apostolok napjai óta. Jelenések 14:1-5 verseiben János látott 144 ezer embert Jézussal állni a Sion hegyén, akik a győztesek énekét énekelték, akik áron vétettek meg az emberek közül és szájukban nem találtatott hazugság: ők feddhetetlenek Isten trónja előtt. Isten kegyelméből közéjük tartozhatunk.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.