Mit tesz értünk a Szent Szellem?

Mit tesz értünk a Szent Szellem?

Bármi, ami örök értékű ebben az életben és az örökkévalóságban, az a Szent Szellem bennünk végzett munkája által jön létre.

8 perc ·

Mit tesz a Szent Szellem?

Mit tesz értünk a Szent Szellem? Bármi, ami örök értékű ebben az életben és az örökkévalóságban, a Szent Szellem bennünk végzett munkája által jön létre. Ha követni akarjuk Jézust és belátjuk, hogy ehhez segítségre van szükségünk, Isten nekünk adja Szent Szellemét. Csupán kérnünk szükséges ezt, és engedelmesnek kell lennünk. (Lukács 11:9–13; Apostolok cselekedetei 5:32). Amint tanítvánnyá válunk és elnyerjük a Szent Szellemet, dolgozni kezd bennünk, hogy átformáljon minket Krisztus képére. (Róma 8:29). A tanítványok gondolatai a Szellem dolgaira irányulnak, a Szellem pedig életre és békességre vezeti őket.

A Szent Szellem erőt ad

„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentszellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig.” – Apostolok cselekedetei 1:8.

Mire való ez a Szent Szellemtől kapott erő? Pál úgy tanúskodott, hogy „szívből jövő várakozása és reménysége” volt, hogy Krisztus magasztalva legyen benne, akár életben marad, akár meghal. (Filippi 1:20) Mi nagyobb feladata van a Szent Szellemnek annál, hogy buzdítsa a tanítványokat, hogy át legyenek formálva Jézus képére, s hogy az Ő élete legyen láthatóvá bennünk, ahogyan magunkban hordozzuk az Úr Jézus halálát? (2 Korintus 4:10–11) Így leszünk Jézus Krisztus tanúi. Ezt a saját erőnkből semmiképpen sem tehetjük, csakis a Szent Szellemtől kapott erő által.

Jézus új és élő utat nyitott a testén keresztül az örökkévaló Szellem által és szeplőtelenül ajánlotta magát Istennek, hogy mi is szolgálhassunk az élő Istennek azokban a tetteinkben, amiket Isten elkészített számunkra. (Zsidók 9:14; Zsidók 10:20). A Szent Szellem elvezet és buzdít bennünket arra, hogy megtanuljuk az Isten Igéjének való engedelmességet szenvedés által, valamint arra, hogy eljussunk arra a tökéletességre, amelyre Jézus jutott. (Zsidók 5:7–9)

Jézus azt mondta, hogy Atyja dicsősége az, hogyha a tanítványok sok gyümölcsöt teremnek. Akik gyümölcsöt teremnek, további kiképzésben részesülnek, hogy még gyümölcsözőbbek legyenek. (János 15:2–8). Ez a megszentelődés folyamata a Szent Szellemen által, amely a Jézus dicsőségéből való részesedéshez vezet (az Ő erényeiből való részesedéshez). (2 Thesszalonika 2:14) A Szent Szellem hatalma erősíti az akaratunkat, hogy kitartsunk ebben a folyamatban, nehogy elcsüggedjünk, hanem szilárdan megálljunk egészen a végsőkig!

A Szent Szellem a Pártfogó

Jézus Pártfogónak nevezte a Szent Szellemet. (János 15:26). A Pártfogó megmutatja nekünk, hogy mi a bűn, mi az igazság és mi az ítélet. (János 16:8–15). A Szellemen keresztül Isten Igéjének fényében megláthatjuk magunkat, azt, ami a testünkben lakik.

A Szent Szellem erőt ad nekünk ahhoz, hogy győzzünk a tudatos bűnök felett. Írva van, hogyha Szellemben járunk, nem fogjuk teljesíteni a testünk kívánságait. (Galátákhoz 5:16) Hogyha a Szellemben élünk és a Szellemben járunk, nem leszünk kevélyek, nem ingereljük egymást és nem irigykedünk egymásra. (Galátákhoz 5:25–26). Gondolj a közösségre, amely a Szellemnek e munkájától fejlődik, ahogyan a Szellem gyümölcsei növekednek bennünk mind jobban és jobban!

A Szent Szellem a közbenjárónk

A Szent Szellem másik feladata, hogy közbenjárjon értünk. (Róma 8:26) Jézusból merít és kijelenti azt számunkra. (János 16:13–15) Nem tudunk úgy imádkozni, ahogyan kellene, de a Szellem tud. Számos különböző helyzeten keresztül vezet minket a mindennapokban, amelyek reakcióra késztetik a testet. Ezek a helyzetek világosságra hozzák a testünkben lévő bűnt. Különféleképpen reagálunk akár szóban, akár tettekkel. Ahogyan elgondolkodunk azon, amit kimondtunk vagy megtettünk, meglátjuk, hogy a bűn jelen volt benne. Nem az erények jöttek elő, hanem emberi természetünk. Megláthatjuk, hogy azt tettük, amit gyűlölünk, ahogyan Pál is látta a Róma 7:18–25-ben.

A testnek ezen önkéntelen reakcióit, amelyekre világosságot kapunk, „test cselekedeteinek” nevezik. Ezek lehetnek gondolatok, szavak, vagy tettek is. Ezekért nem jár kárhoztató ítélet, hiszen nem a tudatos beleegyezésünkkel követünk el bűnt. Mégis, a Szent Szellem segítségével győzhetünk a test cselekedetei felett, miután előjöttek a testünkből, azáltal, hogy szeretjük és elfogadjuk az igazságot azzal kapcsolatban, ami történt. Tudatosan azt választhatjuk, hogy gyűlöljük és nem értünk ezekkel egyet. „Mert, ha test szerint éltek, meg kell halnotok, de ha a Szellem által megölitek a test cselekedeteit, élni fogtok.” (Róma 8:13) Ha a Szellem a vezetőm és erősségem, akkor továbbra is a világosságban járok és a jövőben győzhetek mielőtt megtörténne még egyszer.

A Szent Szellem ajándékokat ad

Jézus sokféle ajándékot adott a tanítványainak a Szent Szellem által; gyógyítás ajándékát, prófétálást, nyelveken szólást és annak magyarázását, ismeret szavát, bölcsesség beszédét, csodák tételét, szellemek megítélését, stb. A Szent Szellem munkálja ki bennünk ezeket az ajándékokat, mindenki javára. (1 Korinthus 12:4–11). Ezeket a tanítványai arra használják, hogy építsék és tanítsák Krisztus földi testét. „… míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra.” – Efezus 4:12–13.

Pál buzdított a legjobb ajándékok kívánalmára, de még tökéletesebb útról beszélt. Leírta számunkra a szeretet tulajdonságait, mondván, hogy ezek nélkül semmik vagyunk. „A szeretet türelmes, jóságos, a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr. A szeretet soha el nem múlik.” (1 Korinthus 13:4–8) Mérjük fel tulajdonságainkat az isteniekhez képest, és engedjük a Szent Szellemet dolgozni bennünk, hogy igazságban eljuthassunk azokra.

„… hogy hatalmasan megerősödjék bennetek a belső ember az Ő szelleme által; hogy Krisztus lakjék szívetekben a hit által, a szeretetben meggyökerezve és megalapozva; képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztus minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy Isten mindent átfogó teljességére jussatok.” – Efezus 3:16–19.

Egy különleges elhívatás, egy csodálatos dicsőség, a Szent Szellem munkáján keresztül. Alázzuk meg magunkat mélyen Isten hatalmas keze alatt, a Szent Szellem vezetésében, hogy kegyelmet nyerjünk és eljussunk erre a tökéletességre. Tegyünk úgy, ahogyan Pál bátorította Timóteust. Elmélkedjünk ezeken a dolgokon, adjuk át magunkat ezeknek teljesen, hogy az előrehaladásunk nyilvánvaló legyen mindenki előtt. (1 Timóteus 4:15).

A témák menüpontban még többet megtudhatsz a Szent Szellemről.

A Szentírást az új fordítású revideált Bibliából idézzük. Amennyiben más forrást használunk, azt jelöljük. RÚF 2014 © 2014 Magyar Bibliatársulat. Minden jog fenntartva.